Generelt om henvisninger

Henvisende leger finner sykehusets elektroniske adresser i NHN-adresseregisteret i sitt elektroniske journalsystem.  Sykehuset behandler kun voksne, over 18 år, ved de somatiske avdelingene. I Klinikk for psykisk helse og rus behandler man også barn og unge, på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest).

Viktig å vite ved elektronisk henvisning:

 • Det er ikke mulig å knytte vedlegg til den elektroniske henvisningen, disse kopieres inn i henvisningsdokumentet.
 • E-henvisning kan bare sendes for pasienter som har fullt fødselsnummer.
 • E-henvisning kan KUN brukes til å henvise pasienter. Annen kommunikasjon om pasienter kan sendes som dialogmeldinger.
 • Henviser har ansvar for sjekke status i sitt system om at henvisning er mottatt.

Papirhenvisninger sendes
Diakonhjemmet Sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Ring vakthavende lege og avtal eventuelt konsultasjon/innleggelse. Utskrift av henvisningen skal som før sendes med pasienten. I tillegg bør elektronisk ø-hjelpshenvisning sendes til aktuell avdeling ved sykehuset. Velg hastegrad "øyeblikkelig hjelp".

Henvisningen merkes hastegrad «Pakkeforløp for kreft». Dette er også et eget hastegrad-valg i mal for "den gode henvisning".

Alle henvisninger skal inneholde

 • Poengtert problemstilling
 • Kortfattet tidligere sykehistorie, selv om pasienten er kjent ved sykehuset
 • Hastegrad
 • Oppdatert medisinliste
 • Telefonnummer (inkl mobilnr) til pasient/pårørende 

NB: Røntgenbilder/CD må medbringes hvis tatt andre steder enn på Diakonhjemmet Sykehus.

Husk å merke henvisningen med «Fritt behandlingsvalg» (tidl. «Fritt sykehusvalg») dersom pasienten er bosatt i en annen sykehussektor. Dette gjelder ikke øyeblikkelig hjelp.

 • Alle som tidligere har fått påvist MRSA, VRE, ESBL
 • Alle som i løpet av siste 12 måneder har:
  • fått påvist MRSA, VRE, ESBL (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller 
  • bodd i samme husstand som MRSA, VRE, ESBL-positive, eller
  • hatt nær kontakt med MRSA-, VRE-, ESBL-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
 • Alle som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
  • vært innlagt i helseinstitusjon/behandlingsinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller arbeidet som helsearbeider, eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir
  • fått piercing, tatovering eller tannbehandling
  • vært innlagt på helseinstitusjon i Norge/Norden mens det pågikk utbrudd med ESBL eller VRE
 • I tillegg skal man ta MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner,  og  som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i mer enn seks uker i land utenfor Norden.

www.fhi.no ligger nasjonale anbefalinger som samsvarer med våre råd.

 
Sist oppdatert 28.04.2022