Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over helsenettet, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjon som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

Meldingsutveksling

Meldingsutvekslingen består blant annet av disse elektroniske meldingene:

  • Melding om innlagt pasient: Melding som sendes fra sykehuset til kommunen dersom pasienten er bruker av kommunale tjenester.
  • Innleggelsesrapport: Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse.
  • Helseopplysninger: Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse, evt. endringer underveis i sykehusoppholdet og nødvendig informasjon før utskrivelse.
  • Melding om utskrivningsklar pasient: Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar.
  • Forespørsel og svar på forespørsel: Meldinger kan sendes når som helst mellom sykehuset og kommunen. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler eller informere om avvik.
  • Melding om utskrevet pasient: Melding sendes automatisk til kommunen idet pasienten skrives ut fra sykehuset.

Henvisninger fra fastleger til sykehuset og epikriser og polikliniske notater fra sykehuset til fastleger, sendes elektronisk.  Det er foreløpig ikke mulig å sende forespørsler mellom sykehusleger og fastleger.

Sist oppdatert 15.11.2023