Spesialisering i revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus

Revmatologi

Offentlig utdanningsplan

Diakonhjemmet sykehus har ansvar for behandlingstilbudet i revmatologi for Oslo kommune og regionfunksjon for Helseregion Sørøst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder). Innenfor fagområdet revmatologi er oppgavene funksjonsdelt med revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, slik at voksne pasienter med revmatiske leddsykdommer behandles på Diakonhjemmet sykehus (DS), pasienter med bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer samt barn med revmatiske sykdommer behandles på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet (OUS-RH). 

Avdeling for revmatologi leger er organisert under Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. Avdelingen har en godt etablert rotasjonsordning med revmatologisk avdeling ved OUS-RH, for å dekke læringsmål innen vaskulittsykdommer og bindevevssykdommer. Dette innebærer at leger under spesialistutdanning har klinisk tjeneste på begge avdelinger, etter vedtatt rotasjonsordning (se nedenfor). LIS som ønsker spesialisering i revmatologi går inn i LIS 3 etter fullført LIS 1, men utdanningsløpet inkluderer omfattende indremedisinske læringsmål som det anslås å trenge 2 år fulltid indremedisinsk tjeneste for å dekke.

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning mottar pasienter med revmatiske leddsykdommer til utredning og behandling. Det drives i tillegg omfattende forskningsaktivitet og forskningssenteret REMEDY er nært tilknyttet klinikken. Enhet for klinisk forskning og Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon hører inn under klinikken.

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) tilbyr høyspesialisert tverrfaglig rehabilitering for pasienter over 18 år med kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom, både inflammatoriske leddsykdommer og bindevevssykdommer. Det tverrfaglige teamet består av revmatolog, fysioterapeut, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom og psykolog. Enheten har fem senger og rehabiliteringen er døgnbasert.

Diakonhjemmet sykehus har fra 2008 hatt status som EULAR Center of Excellence. Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning er tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom tre overleger som også innehar professorater i revmatologi, og har ansvar for utdanning av medisinske studenter og forskning. Klinikken har en rekke forskningsstipendiater i halv og full stilling innenfor klinisk- og epidemiologisk forskning. Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon er tilknyttet UiO og OsloMet gjennom flere professorater i helsefag. Forskningssenteret REMEDY, forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, er etablert ved Diakonhjemmet sykehus fra våren 2022. REMEDY er et forskningssenter med Diakonhjemmet sykehus som vertsinstitusjon, men er ikke en egen juridisk enhet.

I fagområdet revmakirurgi har Diakonhjemmet sykehus (DS) regionansvar for Helse Sør-Øst, bortsett fra inngrep i nakke-virvelsøylen og revmakirurgiske inngrep hos barn, som tilligger OUS-RH. Innenfor ordningen med fritt sykehusvalg kan Diakonhjemmet sykehus også motta pasienter fra andre steder i landet for utredning og oppfølging av revmatologiske tilstander. NBRR har nasjonalt ansvar for kompleks revmatologisk rehabilitering for pasientgrupper uten adekvat tilbud i eget helseforetak. 

Den kliniske virksomheten drives i nært samarbeid mellom revmatologer og sykehusets ortopediske kirurger, samt et tverrfaglig team av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, kliniske farmasøyter m.fl.. Revmatologisk poliklinikk er organisert inn i en felles enhet med ortopedi: SOR, senter for ortopedi og revmatologi.

 • Senter for ortopedi og revmatologi (SOR, inkluderer Revmatologisk poliklinikk)
 • Revmatologisk sengepost
  • 6 heldøgnsplasser, dagbehandling og enhet for infusjonsbehandlin
 • Avdeling for forskning og innovasjon som inkluderer Enhet for klinisk forskning, Klinisk utprøvningsenhet og Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon
 • Revmatologisk Rehabiliteringsenhet (NBRR, 5 heldøgns rehabiliteringsplasser) ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering 

Forskningssenteret REMEDY har en nær tilknytning til Klinikken.

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har per 31. oktober 2023 ansatt 20 leger i klinisk drift som er spesialister i revmatologi samt fem LIS under utdanning. Vi har tilgang til tjenester fra kliniske farmasøyter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, ortopediingeniør, klinisk ernæringsfysiolog og helsepsykolog. Det er godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger.

En stor andel av avdelingens leger har doktorgrad. En rekke leger arbeider deltid med forskning og har derfor redusert klinisk stilling. En rekke fulltids stipendiater er tilknyttet Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, disse bidrar blant annet i internundervisningsprogrammet. Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning vektlegger at forskere og klinikere har mye kontakt med hverandre og hjelper med hverandres arbeid.

Sykehusets ortopeder har stor kompetanse innen revmakirurgiske inngrep og mottar pasienter fra hele Norge. Den polikliniske ortopediske virksomheten er administrativt organisert sammen med revmatologi innen SOR, seksjon for ortopedi og revmatologi.

En kardiolog og en egen forskningsgruppe er tilknyttet revmatologisk poliklinikk, for preventiv behandling av hjerte- karsykdom hos pasienter med revmatisk sykdom.

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning driver utredning og oppfølging av osteoporose hos pasientene vi behandler samt inneliggende pasienter ved Diakonhjemmet sykehus.

Klinikken har en systematisk helsepedagogisk virksomhet med en rekke ulike undervisningstilbud til pasienter og pårørende. Det arrangeres bl.a. jevnlig pasientkurs om osteoporose og artrittsykdommer. LIS deltar på noen av pasientskolene, blant annet som ledd i FKM-undervisningen.

Klinikken har et elektronisk basert system med medisinskfaglige prosedyrer, basert på viten fra medisinsk forskning eller nasjonal/lokal erfaring og konsensus. En overlege har avsatt 20 %-stilling til å oppdatere faglige prosedyrer. Klinikken har også fagutviklingssykepleiere med tilsvarende ansvar for sykepleiervirksomheten. Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har en kvalitetsrådgiver (sykepleier) i full stilling.

I utgangspunktet ønsker avdelingen at de LIS som utdannes hos oss allerede har oppnådd alle rent indremedisinske læringsmål ved gjennomført indremedisinsk tjeneste. Unntak kan gjøres etter særlig vurdering fra avdelingssjefen. LIS som primært utdannes ved annen revmatologisk avdeling får tjeneste ved indremedisinsk avdeling i henhold til avtaler gjort ved moderavdelingen de kommer fra. For de LIS som primært ansettes ved Diakonhjemmet sykehus (DS) og som mangler indremedisinsk tjeneste, legges det til rette for å gjøre dette innen vårt helseforetak. LIS fra revmatologiske avdelinger utenom Oslo har sentraltjeneste ved Diakonhjemmet for å oppnå læringsmål spesifisert i den enkelte rotasjonsavtale mellom Diakonhjemmet og moderavdelingen. For disse forventer vi en tjenestetid på 3-6 måneder.

Som følge av at noen læringsmål (systemsykdommer) ikke kan oppnås ved Diakonhjemmet sykehus er det etablert et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og Oslo Universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet. LIS som primært utdannes ved Revmatologisk avdeling OUS-RH skal ha 12 måneder tjeneste ved revmatologisk avdeling, DS. LIS som primært utdannes ved Diakonhjemmet sykehus skal ha 12 måneder tjeneste ved revmatologisk avdeling RH.

Internt i klinikken kan LIS alternere mellom arbeid på revmatologisk poliklinikk og revmatologisk sengepost/dagenhet. DS er ledende i landet innenfor revmakirurgi og det er etablert en hospiteringsordning hvor LIS som ønsker det, kan delta i revmakirurgens arbeid. LIS har jevnlige diskusjoner og kontakt med vakthavende ortoped. Synergien mellom ortopedisk kirurgi og revmatologi er ytterligere forsterket gjennom etablering av poliklinisk SOR.

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har et eget administrativt og faglig introduksjonsprogram for nyansatte LIS, med mulighet for individuell tilpassing. Det blir lagt stor vekt på å tilpasse det kliniske arbeidet LIS-legens individuelle læringsbehov.

LIS får daglig supervisjon i det kliniske arbeidet av overleger. Det er avsatt en overlege hver dag som har ansvar for supervisjon av LIS på poliklinikk. Det er også daglig spesifisert supervisør for LIS på sengeposten.

Utdanningsutvalget oppnevner en fast individuell veileder for avdelingens LIS. Oppnevningen skjer før eller ved LIS tiltredelse. Veileder skal ha månedlige veiledningsmøter med LIS og har et særlig ansvar for å følge opp LIS sin progresjon. Dette skjer i nært samarbeid med supervisører og Utdanningsutvalget. Avdelingen tilbyr ved behov veiledning for veilederne, og det gjennomføres egne veilederkurs ved DS. Avdelingen har månedlige møter for kliniske veiledere og supervisærer, Veiledeforum. Tid som anvendes til å gi/få veiledning inngår i tjenesteplanene og i internundervisningsprogram. 

Spørsmål knyttet til veiledning drøftes jevnlig i Utdanningsutvalget. Veileder og LIS skal sammen legge en utdanningsplan for LIS. Utdanningsplanen settes opp snarest mulig etter at LIS har tiltrådt sin stilling. Veileder har regelmessige veiledningssamtaler fortrinnsvis en gang pr. måned med LIS om yrkesfaglige forhold. Disse tar sikte på å a) følge opp utdanningsplanen og b) bevisstgjøre yrkesfaglig refleksjon som basis for kvalifisert praksis.

Det er avsatt fire timer faglig fordypning per uke på tjenesteplanen. LIS har god tilgang til faglitteratur, medisinske databaser, PC og medisinske bibliotektjenester.

LIS får anledning til å delta på legers videre- og etterutdanningskurs tellende til spesialiteten i revmatologi, og så langt mulig på faglige møter og internasjonale revmatologiske kongresser. Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har en omfattende forskningsvirksomhet. En del av datainnsamlingen i de kliniske prosjektene er integrert i hverdagens kliniske virksomhet og involverer alle leger. LIS som er interessert, kan få anledning til å delta i mer omfattende forskningsvirksomhet og eventuelt mulighet til å søke forskningsstipend. Legenes internundervisningsprogram legger spesiell vekt på litteraturgjennomgang samt drøfting av forskningsmetodikk, for å ivareta vitenskapelig skolering for LIS.

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har en betydelig forsknings- og fagutviklingsaktivitet.  Årlig publiseres 50-60 forskningsartikler som utgår fra vårt fagmiljø, og et betydelig antall doktorgradsavhandlinger utgår likeledes fra vårt fagmiljø. Hovedfokus er klinisk (anvendt) forskning og epidemiologisk forskning knyttet til revmatoid artritt, artrose, spondyloartitt-sykdommer og urinsyregikt. Alle Klinikkens leger deltar i datainnsamling. Det er jevnlige undervisningsmøter hvor Diakonhjemmet sykehus’ egen revmatologiske forskning blir presentert. Forskningsaktiviteten og kompetansen ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning er ofte av særskilt verdi for de LIS som kommer til oss.

Kompetanseportalen (Dossier) blir brukt som løpende elektronisk verktøy for å registrere LIS sin læring og kompetanseutvikling. Endelig vurdering av oppnådde læringsmål utføres av avdelingssjef i samarbeid med veileder og evalueringskollegium. 

Faglig progresjon og oppnådde læringsmål blir evaluert i evalueringskollegiets møter som holdes jevnlig. Her kan veileder for LIS få tilbakemelding vedrørende den utdanningskandidat hun/han har ansvar for. Det blir også anledning til å diskutere i fellesskap vedrørende tiltak for å styrke den individuelle LIS sin kompetanse. Ved avsluttet tjeneste mottar LIS en evaluering (attest) fra avdelingsoverlegen. Denne beskriver det utdanningsmessige innholdet i tjenesten ved Diakonhjemmet sykehus og gir en vurdering av gjennomføringen av tjenesten. LIS får også fortløpende tilbakemelding om det daglige, kliniske arbeidet på post og poliklinikk.

I utdanningen av LIS i revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus et strukturert undervisningsprogram på to timer à 45 minutter per uke pluss ukentlig ultralyd-undervisning. Deltagelse i den strukturerte internundervisningen er obligatorisk. 

Viktige artikler fra andre tidsskrifter kan også bli gjennomgått. Vi tilstreber at forskere fra Remedy deltar jevnlig sammen med LIS og øvrige overleger.

 • Kollokvier (PBL) med utgangspunkt i kasuistikker og gjennomgang av basal revmatologi: Hver annen tirsdag kl. 8.10-8.55. Disse ledes av LIS og superviseres av overlege.
 • Undervisning i bruk av ultralyd: hver torsdag, kl. 8.10-8.50. Hands-on undervisning i praktisk UL-undersøkelse av ledd tre av fire uker, teoretisk gjennomgang øvrige uker.
 • Undervisning (foredrag) om aktuelle revmatologiske tema: Hver annen fredag kl. 8.10-8.55. Intern overlege, forskere, stipendiater eller ekstern foredragsholder. 
 • Kontaktmøte med alle sykehusets leger: Hver annen fredag kl. 8-8.45. 
 • Felles undervisning med revmatologisk avdeling Oslo Universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet. En gang per semester kl. 12-16. Her undervises i temaer knyttet både til klinikkens kliniske- og forskningsmessige aktivitet. De siste årene har Grønn kongress som arrangeres juni inngått som en slik fagdag.

LIS får anledning til å delta på legers videre- og etterutdanningskurs tellende til spesialiteten i revmatologi, og så langt mulig på faglige møter og internasjonale revmatologiske kongresser (ACR, EULAR, SCR, NRF).

Diakonhjemmet sykehus har en omfattende revmatologisk forskningsvirksomhet. En del av datainnsamlingen i de kliniske prosjektene er integrert i hverdagens kliniske virksomhet og involverer alle leger. LIS som er interessert, kan få anledning til å delta i mer omfattende forskningsvirksomhet og eventuelt mulighet til å søke forskningsstipend. Legenes internundervisningsprogram legger vekt på litteraturgjennomgang samt drøfting av forskningsmetodikk, for å ivareta vitenskapelig skolering til LIS.

Legegruppens danningsutvalg (UU) består av avdelingsoverlegen, en til to overleger, og en til to LIS. Utvalget ledes av utdanningsansvarlig overlege. Utvalget møtes minst fire ganger i året. UU har, på vegne av avdelingssjef, ansvaret for Klinikkens utdanningsaktiviteter for leger. UU utarbeider og ajourfører utdanningsprogrammet for Klinikkens leger.

Leddinjeksjoner og ultralyd-undersøkelse er en viktig del av pasientbehandlingen ved vår Klinikk. Ferdighetstrening i ultralyd og injeksjoner gis som en del av supervisjonen i daglig klinisk arbeid samt ved strukturert internundervisning. Det avholdes jevnlig simuleringstrening i HLR for alle klinikkens leger.

Sist oppdatert 06.11.2023