Spesialisering i radiologi ved Diakonhjemmet sykehus

Radiologi

Offentlig utdanningsplan.

Diakonhjemmet sykehus (DHS) har lokalsykehusfunksjon for ca. 150 000 innbyggere i tre bydeler i Oslo. I tillegg avlaster DHS AHUS for pasienter med øyeblikkelig hjelp-problemstillinger innen medisin og kirurgi. Sykehuset har medisinsk avdeling med seksjoner innen lunge, hematologi, infeksjon, fordøyelsessykdommer, blodsykdommer, geriatri, hjertesykdommer og onkologi. Kirurgisk avdeling består av ortopedi og gastrokirurgi, begge med akuttkirurgisk beredskap. Det er en stor psykiatrisk avdeling, både med barne-ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Revmatologisk avdeling utgjøre en stor avdeling med regionfunksjon for Helse Sør-øst. 

Radiologisk avdeling har faste stillinger for 12 overleger (hvorav to med doktorgrad) og syv LIS. Avdelingen består totalt av ca. 50 ansatte, inkludert radiologer, radiografer, sekretærer og hjelpepleiere.  Utstyrsparken består av tre konvensjonelle røntgenapparater, en gjennomlysning-/intervensjonslab, to mobile røntgenapparater, én MR (1,5T), én CT og to UL. Avdelingen utvider utstyrsparken for CT og MR og vil i løpet av 2024 ha to CT og to MR (henholdsvis 1,5T og 3T). 

Spesialistutdanningen i radiologi er en LIS-3-utdanning på minimum fem år. Avdelingen har et samarbeid med radiologisk avdeling ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). LIS deltar i en rullerende turnus med hjemmevaktsamarbeid med LDS, der passivtiden på kveld og natt dekkes av LIS for både DHS og LDS, med separat bakvaktlag. Syv dager med ordinært dagarbeid i en rullerende 7-delt turnus tjenestegjøres ved LDS. De øvrige dagene i tjenesteplanen er LIS ved DHS.
 
LIS kan gjennomføre inntil tre år av spesialiseringsløpet ved DHS/LDS, hvor til sammen omtrent halvparten av de fagspesifikke læringsmålene med ferdigheter inne praktisk og teoretisk radiologi kan oppnås. For oppnåelse av resterende læringsmål er det etablert en samarbeidsavtale med OUS, med to år rotasjon ved OUS. Læringsmål innen FKM (felles kompetansemodul) dekkes ved DHS via fellesundervisninger ved DHS, gruppeveiledning, internundervisning, e-læringskurs, obligatorisk kurs i kommunikasjon i regi av DHS, tilbakemelding fra veileder og prosjektoppgave.
(1) Læringsmål og læringsaktiviteter – HelsedirektoratetAvdelingen legger til rette for utdanning av radiologer på følgende måte:
  • LIS deltar i primærvakt med overlege som bakvakt.
  • LIS holder demonstrasjoner ved DHS med nødvendig supervisjon fra overlege, samt deltar ved demonstrasjoner og tverrfaglige/multidisiplinære møter der det er hensiktsmessig.
  • LIS følger teoriundervisning internt på avdelingene ved LDS/DHS og ved OUS (Ullevål), samt andre relevante undervisningsarenaer. 
  • LIS holder selvstendig internundervisning.
  • LIS gjennomfører fagspesifikke RegUt-kurs med jevn progresjon gjennom spesialistutdanningen.
  • LIS har fordypningstid avsatt i tjenesteplanen i henhold til gjeldende avtaler.
  • LIS får tildelt veileder med månedlig veiledning.
  • LIS inkluderes i et trygt og stimulerende læringsmiljø på avdelingen hvor de har fortløpende oppfølging og supervisjon av overleger innen alle modaliteter.
  • Tjenesteplanen er utformet med et forholdvis stort antall granskningsdager der LIS slipper til på alle modaliteter, tilpasset faglig progresjon. 

Nyansatte uten radiologierfaring følger en åtte ukers opplæringsplan, med strukturert opplæring innen relevante modaliteter, og med mulighet for individuell tilpasning. LIS deltar på demonstrasjoner og skal også være med vaktlaget som følgevakt før vedkommende selv går vakter. For LIS med erfaring i radiologi blir opplæringsplanen tilpasset individuelt. Under opplæringsperioden vil LIS ha tettere oppfølging og dialog med veileder for fortløpende tilpasning av opplæring.

Opplæringen av LIS tilpasses i det daglige arbeidet. LIS og overlege jobber side om side, og alle spesialister har ansvar for supervisjon. LIS får sitt arbeid dobbeltgransket og kontrasignert av overlege, med fortløpende tilbakemelding. LIS roterer jevnlig innom alle modaliteter, og slipper tidlig til på avanserte modaliteter som MR. Dette tilpasses faglig progresjon etter individuell vurdering underveis i spesialistutdanningen. Alle LIS får tildelt veileder ved ansettelse. Veiledningsmøter avholdes etter anbefaling én gang pr måned.

Faglig utvikling dokumenteres fortløpende ved godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål (Kompetanseportalen). Både veileder og medisinskfaglig ansvarlig overlege har ansvar for godkjenning av henholdsvis læringsaktiviteter og læringsmål.
Kompetansevurdering gjøres i månedlig dialog med veileder, samt minst halvårlige evalueringsmøter i spesialistkollegiet, med påfølgende tilbakemelding til LIS.

​​DHS og LDS har undervisningssamarbeid med OUS. LIS ved DHS/LDS deltar i videooverført undervisning ved OUS-Ullevål, hvor både LIS og overleger fra OUS, DHS og LDS bidrar med presentasjoner. Undervisningen holdes to dager per uke, 45 minutter hver gang. 

I tillegg har DHS og LDS egen internundervisning én gang i uken på 45 minutter der det lages en årlig plan for tema med fordeling av undervisningsansvar mellom LIS, overleger og eksterne foredragsholdere. Til sammen er det 135 minutter fast undervisning per uke. 

Det er felles undervisning for alle leger ved DHS to ganger i måneden à 40 minutter. Det holdes felles undervisning for alle yrkesgrupper på radiologisk avdeling én gang per måned. 

LIS deltar og bidrar til kasustikkmøter som avholdes to ganger per måned. 
LIS deltar på aktuelle fagspesifikke RegUt-kurs og det lages en plan for gjennomføring av disse som opprettholder progresjonen til LIS.

Radiologisk avdeling er bidragsytere til ulike forskningsprosjekter internt på sykehuset. Det er muligheter for LIS å være med på forskningsprosjekter der det er aktuelt. Sykehuset har stor forskningsaktivitet.

Forskning - Revmatologisk avdeling

Utdanningsutvalget består av 4 personer: Avdelingssjef, utdanningsansvarlig overlege spesialist i radiologi, overlege/spesialist i radiologi, medisinskfaglig ansvarlig/spesialist i radiologi og LIS-representant. Utvalget har minst 4 møter i løpet av året.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening tilegnes i praktiske arbeid under supervisjon.​

Sist oppdatert 04.07.2023