Spesialisering I klinisk farmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus. Offentlig utdanningsplan

Klinisk farmakologi

Planen viser hvordan virksomheten organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i klinisk farmakologi.

Hele spesialistutdanningen i klinisk farmakologi kan gjennomføres ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er mulig for spesialistkandidater ved Senter for psykofarmakologi (SFP) å få gjennomført 12 måneders klinisk tjeneste ved en eller flere kliniske avdelinger ved sykehuset, fortrinnsvis innen psykisk helse.

Senter for psykofarmakologi er en egen avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Avdelingen har ca 30 ansatte, inkludert legespesialister i kliniske farmakologi og psykiatri, farmasøyter, kjemikere, bioingeniører og helsesekretærer. Det er ansatt 5 spesialister i klinisk farmakologi (3,2 årsverk) og 2 personer i utdanningsstilling i avdelingen. 

Flere av legene har dobbeltkompetanse med spesialistutdannelse innen psykiatri. Avdelingen har 8 ansatte med akademisk kompetanse, hvorav 3 har bistillinger som professor eller amanuensis. Til enhver tid er det i tillegg flere doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter og bachelorstudenter i avdelingen. 

Organisatorisk er avdelingen inndelt i de fem enhetene Preanalyse, Analyse/IKT, Farmakogenetikk, Poliklinikk og Forskning. Legene er tilknyttet enhetene Poliklinikk og Forskning.

Laboratoriet har en utstyrspark bestående av flere høyoppløselige LC-MSMS maskiner for analyse av legemidler og real-time PCR-maskiner for farmakogenetiske analyser. SFP har et bredt repertoar når det gjelder analyse av psykofarmaka i serum og farmakogenetiske analyser. Av psykofarmaka analyseres antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende legemidler, benzodiazepiner/z-hypnotika, opioider og sentralstimulerende midler. 

Det utføres også serumkonsentrasjonsmålinger av DOAK (direktevirkende perorale antikoagulantia). Laboratoriet mottar hovedsakelig prøver fra pasienter innen Helseregion Sør-Øst. Avdelingen utfører serumkonsentrasjonsanalyser med tilhørende tolkning for Fürst Medisinsk Laboratorium og er rådgiver for Sykehuset Østfold når det gjelder rusmiddelanalyser i urin.

Psykofarmakologisk poliklinikk mottar pasienter med problemstillinger knyttet til bruk av legemidler/rusmidler, polyfarmasi, legemiddelinteraksjoner og bivirkninger. SFP har en betydelig informasjons- og undervisningsvirksomhet. Lege/farmasøyt-telefonen mottar ca 1000 telefoner årlig fra hovedsakelig spesialisthelsetjenesten med spørsmål rundt psykofarmakologi. 

SFP holder forelesninger i psykofarmakologi for en rekke helsepersonell, bidrar med forelesninger i LIS-utdanningen innen psykiatri i Oslo, driver ellers med forskningsformidling og holder populærvitenskapelige foredrag. Forsknings-enheten er involvert i både interne og eksterne forskningsprosjekter.

Det er etablert interne kontrollprosedyrer og store deler av virksomheten er akkreditert. 

Spesialistutdanningen i klinisk farmakologi er en LIS3-utdanning på minimum 5 år. Hele spesialistutdanningen i klinisk farmakologi kan gjennomføres ved Diakonhjemmet Sykehus. Diakonhjemmet Sykehus dekker læringsmålene under felles kompetansemål.

Avdelingen legger til rette for utdanning i klinisk farmakologi på følgende måte:

  • Nyansatte LIS skal gjennomføre avdelingens generelle opplæringsprogram så snart som mulig.
  • LIS skal gjennomføre det grunnleggende opplæringsprogrammet for Enheten Poliklinikk (tolkning av legemiddelanalyser, konsultasjoner ved poliklinikken) i løpet av de første 3 månedene.
  • LIS skal følge opplæringsprogrammet i tolkning av farmakogenetiske analyser.
  • LIS skal følge teoriundervisningen internt på avdelingen, den månedlige nettundervisningen og annen relevant undervisning på sykehuset.
  • LIS skal drive rådgivning med hensyn til legemiddelseleksjon og terapianbefaling samt effekt- og bivirkningsevaluering på generelt grunnlag og på individnivå.
  • LIS skal holde selvstendige undervisningsforedrag.
  • LIS skal delta i legemiddelkomitearbeid.
  • LIS skal delta i avdelingens utviklingsarbeid (analyserepertoar, referanseområder og standardkommentarer) og kvalitetsarbeid og utarbeide ett skriftlig farmakologisk arbeid.
  • LIS gjennomfører spesialistkurs med jevn fordeling av kurs gjennom spesialistutdanningen.
  • LIS får tildelt veileder med regelmessig veiledning.

Nye LIS-leger ved Diakonhjemmet Sykehus deltar på sykehusets introduksjonsprogram for nyansatte de første arbeidsdagene.

Ved Senter for psykofarmakologi vil LIS-legene følge avdelingens generelle opplæringsprogram og det spesielle opplæringsprogrammet for Enheten Poliklinikk. Det grunnleggende opplæringsprogrammet for Enheten Poliklinikk gjennomføres i løpet av de første 3 månedene og består i opplæring i bruk av laboratoriedatabasen Swisslab, opplæring i tolkning av legemiddelanalyser og selvstudium ved å lese relevante prosedyrer. LIS vil ha egne pasienter ved poliklinikken så snart opplæringen er ferdig.  Enheten har prosedyrer for tilleggsopplæring og opplæring etter lengre fravær.

Alle spesialister har ansvar for supervisjon av LIS i denne opplæringen. Supervisør gjennomgår all tolkning sammen med LIS før LIS får arbeide selvstendig. Poliklinikk-epikrisene blir kontrasignert av spesialist, med rask tilbakemelding og korrigeringer før signering. Avdelingssjef godkjenner opplæringen før LIS deltar selvstendig i tolkningen og arbeider selvstendig ved poliklinikken.

Opplæringen av LIS-leger tilpasses i det daglige arbeidet. Så snart LIS er opplært, inngår LIS i den daglige rutinen på lik linje med overleger ved avdelingen. Faglig progresjon tilpasses den enkelte underveis i spesialistutdanningen og avhenger i noen grad av når de anbefalte kursene i klinisk farmakologi avholdes.

I spesialiteten klinisk farmakologi er det 34 forskriftsfestede læringsmål i tillegg til Felles kompetansemål. Læringsmålene innen klinisk farmakologi er inndelt i hovedgruppene «Klinisk medisinsk virksomhet, «Laboratoriemedisinsk virksomhet», «Samfunnsmedisinsk virksomhet», «Kommunikasjon» og «Akademisk kompetanse». Avdelingen har en mal for progresjon i utdanningen/individuell utdanningsplan. I henhold til progresjonsplanen vil LIS får fordypet seg i gradvis mer avanserte farmakologiske emner utover i utdannelsen med nye temaer og læringsmål for hver 6 måneders periode.

Alle LIS-leger får tildelt veileder ved ansettelse. Veileder har et særlig ansvar for å følge opp LIS sin progresjon. Dette skjer i nært samarbeid med supervisør og spesialistkollegiet. Avdelingen tilbyr ved behov veiledning for veilederne, og det skal gjennomføres egne veilederkurs ved Diakonhjemmet Sykehus. Spørsmål knyttet til veiledning drøftes jevnlig i utdanningsutvalget. Veileder og LIS skal sammen legge en utdanningsplan for LIS. Veileder har regelmessige veiledningssamtaler fortrinnsvis en gang pr måned med LIS om yrkesfaglige forhold. Disse tar sikte på både å følge opp utdanningsplanen og å bevisstgjøre yrkesfaglig refleksjon som basis for kvalifisert praksis.

LIS har god tilgang til faglitteratur, medisinske databaser og medisinske bibliotektjenester. Det er rom for minst 4 timers fordypning hver uke.

LIS får anledning til å delta på alle de anbefalte kursene i spesialiteten klinisk farmakologi og så langt mulig på kurs og faglige møter som ellers kan være nyttige.

Avdelingens internundervisningsprogram legger vekt på litteraturgjennomgang og drøfting av forskningsmetodikk for å ivareta vitenskapelig skolering av LIS. Det legges til rette for at LIS kan bruke deler av fordypningstiden til vitenskapelig arbeid og/ eller et kvalitetsutviklingsprosjekt som munner ut i et skriftlig farmakologisk arbeid.  Det er mulighet for LIS å gjennomføre egen forskning ved avdelingen.

Senter for Psykofarmakologi har en omfattende forskningsaktivitet med fokus på å identifisere årsaker til individuell variasjon i klinisk effekt og bivirkninger av psykofarmaka. Forskningen er konsentrert om farmakokinetisk variasjon, f.eks. hvordan alder, kjønn, røking og genetisk variasjon og bruk av andre legemidler påvirker legemiddelomsetning. Den kliniske nytteverdien er minsket risiko for bivirkninger og økt sannsynlighet for god behandlingseffekt. Senter psykofarmakologi samarbeider også med andre institusjoner om forskning.

Årlig publiseres det ca. 20-25 artikler med avdelingens ansatte som hovedforfatter eller medforfatter.

Faglig utvikling dokumenteres fortløpende ved godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål i Kompetanseportalen. Avhengig av læringsaktivitet vil dokumentasjonen variere fra egenerklæring, kursbevis, erklæring fra veileder eller medisinskfaglig ansvarlig overlege. Endelig vurdering av oppnådde læringsmål utføres av avdelingssjef i samarbeid med veileder og evalueringskollegium. 

Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, og evaluering av faglig utvikling og egnethet vurderes i regelmessige møter i spesialistkollegiet i avdelingen. LIS får også fortløpende tilbakemelding om det daglige arbeidet i avdelingen.

All undervisning i avdelingen og undervisning i temaer fra Felles kompetansemål er obligatorisk for LIS i klinisk farmakologi. Senter for psykofarmakologi har et undervisningsprogram som løper på forskjellige ukedager i perioden august-desember og januar-juni.

Lege/farmasøytgruppen har undervisning på 45 min hver andre torsdag hvor sentrale temaer innen klinisk farmakologi blir tatt opp. Omtrent 2-3 ganger i halvåret holdes tidsskriftmøter der alle legene/farmasøytene kort refererer interessante artikler fra sine tidsskrifter.

I undervisningen for hele avdelingen (30-45 minutter) hver 2. onsdag presenteres forskningsprosjekter, kasuistikker og farmakologiske temaer. LIS bidrar til å holde presentasjoner ved disse undervisningene.

Hver 1. onsdag i måneden kl 09-10 holdes den nasjonale nettundervisningen i klinisk farmakologi. LIS har besvart en oppgave uken før og sendt inn.

Kontaktmøte for alle sykehusets leger holdes hver andre torsdag kl 08-08.45. Temaer fra Felles kompetansemål blir holdt på Kontaktmøtet. Kurset «Fire gode vaner» er tenkt å fylle læringsmål i kommunikasjon innen Felles kompetansemål.

LIS deltar med/uten egne presentasjoner ved kurs som avdelingen holder.

Utdanningsutvalget består av 2 personer: Spesialist i klinisk farmakologi og LIS-representant. Utvalget har 4 møter i løpet av året. Utdanningsutvalget har, på vegne av avdelingssjef, ansvaret for avdelingens utdanningsaktiviteter. Utdanningsutvalget utarbeider og ajourfører utdanningsprogrammet for avdelingen.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening tilegnes i praktisk arbeid under supervisjon og veiledning.

Kontakt

Avdelingssjef ved Senter for psykofarmakologi.


Sist oppdatert 04.07.2023