Ortopedisk kirurgi

Utdanningsplan for ortopedisk kirurgi ved Diakonhjemmet Sykehus

Ortopedisk avdeling ved Diakonhjemmet har lokalsykehusfunksjon for ca. 140 000 innbyggere i tre bydeler i Oslo. Vi har ansvar for akutt traumatologi (bortsett fra multitraumer som går til Ullevål sykehus) i dette området. I tillegg har vi et utvidet ansvar for hoftebrudd i Oslo, noe som utgjør ca. 550 inngrep årlig.
Vi er inndelt i tre seksjoner iht. leddgrupper: overekstremitet, hofte/kne og fot/ankel. Faggruppene for overekstremitets- og fot/ankelkirurgi har regionsansvar for revmakirurgiske tilstander i Helse Sørøst, og i praksis riksfunksjon for deler av sin virksomhet, spesielt innen kompleks ankel- og albuekirurgi.
Avdelingen har 4 enheter fordelt på 2 sengeposter: Eldre med brudd (hoftebrudd) og overekstremitetskirurgi på en post, fot/ankel- og hofte/kne-kirurgi på en. Disse har ca. 24 senger hver. 
Det er for tiden 14 overleger og 8 LIS 3 ved avdelingen, i tillegg til en geriater i full stilling. Overlegene går i 13-delt vaktplan, mens LIS 3 går i 8-delt vaktplan. LIS 3 har LIS1 som forvakt på dag og kveld i ukedager og hele døgnet i helg. Vaktdøgnet for LIS3 er todelt, dag eller kveld/natt på hverdager og døgnbasert i helger. Overlegene har aktiv tilstedevakt på dag og kveld og er i beredskap og tilgjengelig på natt. 

Avdelingen har et stort fokus på forskning. Det er per nå tre leger med doktorgrad ansatt på avdelingen. Ytterligere en disputerer i mai i år. Fem leger vil i løpet av året ha 50% av sin stilling knyttet til vitenskapelig arbeid: tre postdoktor-kandidater og to Phd-stipendiater. 
Det er for øvrig et stort forskningsmiljø på sykehuset, i hovedsak drevet frem av Revmatologisk avdeling. Dette er nå organisert under forskningssenteret Remedy (for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer) etter tildelinger fra Forskningsrådet og Olav Thon stiftelsen, og inkluderer Ortopedisk avdelings forskningsvirksomhet. Senteret har 3-5 disputaser årlig samt flere professorater tilknyttet UiO og andre utdanningsinstitusjoner. De har etablert en klinisk forskningsenhet for forskningsstøtte som også vår avdeling drar nytte av, med blant annet flere heltidsansatte statistikere, studiekoordinatorer samt støtte og utdanning innen formelle krav knyttet til forskningsaktivitet (internt forskningsutvalg, personvernombud m.m.)
I de nye spesialistreglene er det i LM 83 krav om et vitenskapelig arbeid fra utdanningskandidatene, for eksempel fremleggelse av et arbeid på Ortopedisk høstmøte. Med våre relativt omfattende kvalitetsregistre og godt utbygde infrastruktur for forskning, vil dette være overkommelig å gjennomføre. Veileder aktualiserer dette for kandidaten tidligst mulig etter ansettelse for å initiere gjennomføringen av et slikt prosjekt.

LIS 3 vil være fast tilknyttet Ortopedisk avdeling. Arbeidsoppgavene består av postarbeid, poliklinikk, vaktarbeid samt akutt og elektiv operasjonsaktivitet; dagkirurgisk og inneliggende.
Våre utdanningskandidater roterer med 1 år på fot/ankel-seksjonen, 1 år på overekstremitetsseksjonen og 2 år på hofte/kne-seksjonen hvorav ca 1 av disse skal være tilknyttet «Eldre med brudd» i tett samarbeid med dedikert geriater. 
Vi har et stort volum av både elektiv og akutt kirurgi, og det forventes at de fleste læringsmål vil kunne dekkes gjennom det daglige arbeidet nevnt over, i tillegg til andre læringsarenaer som internundervisning, kurs og simulatortrening.
Det er læringsmål som ikke kan dekkes ved Diakonhjemmet, nærmere bestemt læringsmålene 18-24 som omhandler ryggkirurgi, og læringsmål 62-71 som omhandler barneortopedi. Dette må således dekkes i forbindelse med rotasjon til andre helseforetak. Vi har her samarbeidsavtaler med OUS, Vestre Viken, Ahus, Martina Hansens hospital og Lovisenberg sykehus. 
Arbeidet med spesialistutdanning er organisert av utdanningsansvarlig overlege og avdelingsoverlege i samarbeid med seksjonsoverlegene, med tillitsvalgt for LIS3 og med LIS som er medlem av utdanningsutvalget.  Det er stort fokus på utdanning ved sykehuset, og vi opplever at dette prioriteres høyt på avdelingsledernivå samt i sykehusledelsen.

Alle nyansatte LIS gjennomfører et 3 dagers introduksjonskurs hvor sykehuset presenteres og man informeres om interne prosedyrer, regelverk, elektronisk kvalitetssystem, avvikshåndtering m.m.
Alle utdanningskandidater får tildelt en veileder når de begynner i avdelingen, da det legges opp til oppstartsamtale innen to uker. Det etableres da en individuell utdanningsplan som leder skal godkjenne. Kandidaten skal informeres om våre faglige prosedyrer, som finnes tilgjengelig i sykehusets elektroniske kvalitetssystem.

Det er avsatt tid til veiledningssamtaler en gang i måneden. Veileder vil ofte være ansatt i en annen faggruppe, slik at den daglige supervisjonen vil foretas av den aktuelle faggruppens faste ansatte.
En viktig læringsarena er avdelingens daglige møter, som foruten internundervisning består av røntgendemonstrasjoner, rapporter og faglig diskusjon omkring konkrete tilstander. En gang ukentlig er det satt av tid til felles vurdering av spesielt utfordrende kasuistikker, hvor alle kan melde inn spesifikke problemstilling de ønsker adressert. I tillegg er det satt av tid til jevnlige komplikasjonsmøter. 
Internundervisningen foregår hver tirsdag, onsdag og torsdag morgen. De varer ca. 30 minutter. Onsdager deltar vi i nettundervisning i regi av Ullevål sykehus. Fredager har vi gruppeundervisning for LIS3 veiledet av en overlege, hvor en kandidat er ansvarlig for presentasjon og aktualisering av et valgt teama.
Tema for internundervisning er selvvalgt, men skal være innenfor en ramme av struktur og aktualitet lagt til grunn av faggruppelederne. Målet er å aktualisere alle felter i løpet av en 3 års periode. Vi inviterer tidvis forelesere fra andre avdelinger og fra andre sykehus, som snakker om relevante tema for oss.
En dag i uka har hver faggruppe poliklinikk, alle legene på samme dag. En av overlegene har da supervisorfunksjon, hvor vedkommende skal ha nærmest tom timebok for å ha anledning til å veilede LIS 3 og eventuelt andre yrkesgrupper som trenger hjelp den dagen (sykepleiere, fysioterapeuter, sekretærer).
Arbeids- og vaktplaner sikrer at kandidatene får en halv dag per uke avsatt til fordyping. Man ønsker mest mulig tilstedeværelse på operasjonsstua, noe som er en kontinuerlig utfordring på grunn av vaktarbeid. Man strekker seg langt for å gi permisjoner til aktuelle kurs. Det tilstrebes at kandidatene deltar, i det miste delvis, på Ortopedisk høstmøte.

LIS3 vil få månedlig oppfølging av veileder. Vurdering i evalueringskollegium vil bli foretatt to ganger i året, eventuelt oftere om det er behov for det. Det benyttes strukturerte verktøy for disse møtene og kandidatene får tilbakemelding i møte med veileder, utdanningsansvarlig overlege og en overlege fra den aktuelle seksjonen kandidaten tilhører. Oppnådde læringsmål skal dokumenteres i kompetanseportalen og godkjennes av veileder. Endelig godkjenning gjøres av leder.

Seksjonen benytter seg av Ullevål sykehus sin metodebok når det gjelder operativ og konservativ bruddbehandling, det betales abonnement slik at denne er tilgjengelig på legenes smarttelefoner. Røntgenbilder av alle brudd demonstreres pre- og postoperativt i plenum for kvalitetskontroll og læring.
Avdelingen har erfarne overleger med høy kompetanse. Det gis 2 uker permisjon til kurs for overleger hvert år, i tillegg til at vi legger vekt på tilstedeværelse på Ortopedisk høstmøte. 

Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS del 2 og 3 inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. På DHS er det organisert ved at et sentralt utdanningsutvalg strukturer en felles organisering av denne utdanningen. Dette innebefatter et års hjul med faste læringsaktiviteter og arenaer for å oppnå disse læringsmålene. Sist oppdatert 13.03.2023