Gastrokirurgi

Utdanningsplan for gastroenterologisk kirurgi ved Diakonhjemmet sykehus

​Klinikk for anestesi og kirurgi ved Diakonhjemmet sykehus har lokalsykehusfunksjon for omkring 140 000 Osloborgere. Klinikken behandler både akutte og elektive pasienter innen generell- og gastroenterologisk kirurgi. I tillegg til egne bydeler har sykehuset avtale med AHUS for avlastning av 3 pasienter derfra per døgn innen ortopedi og kirurgi.

Klinikken består av 8 overleger som er spesialister i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi, og 7 LIS2/3 under utdanning i generell og/eller gastroenterologisk kirurgi. Klinikken har en felles sengepost for gastro- og generell kirurgi med 22 senger både for elektive og akutt innlagte pasienter. Vi har også en egen utrednings- og observasjonsenhet som er lokalisert på sengeposten.

Det drives utstrakt elektiv virksomhet innenfor tarmkirurgi, galleblærekirurgi, brokkirurgi og anoproktologisk kirurgi i tillegg til problemstillinger innen akuttkirurgi. Klinikken​​ har fokus på laparoskopisk kirurgi. Alle legene ved klinikkendriver omfattende virksomhet innenfor polikliniske endoskopier, enten som selvstendig endoskopør eller i opplæring.

LIS2/3 går for tiden i 7-delt tilstedevakt. Døgnet er delt i to. På vakt har man ansvaret for all akutt generell- og gastrokirurgi. Dette skjer i tett samarbeid med gastrokirurgisk bakvakt. Primærvaktsjiktet blir dekket av LIS1-leger. De er tilstede 07.30 til 23.00 mandag til torsdag. I helger og på helligdager er LIS1 tilstede hele døgnet. LIS1-legen er primært engasjert i pasientmottak og postarbeid, men deltar så mye som mulig på operasjonsstuen. Overlegene går 7-delt tilstedevakt til klokken 20.00, deretter hjemmevakt.

Arbeidsdagen starter med morgenmøte, undervisning og røntgenmøte. Deretter visitt på intensivavdelingen når vi har pasienter der. På torsdager har vi også MDT-møte i forbindelse med røntgendemonstrasjonen. Da diskuterer vi pasienter med problemstillinger innen koloncancer. Sengeposten er delt i to team med faste overleger og LIS-leger. Hvert team har egen previsitt. Vi tilstreber i størst mulig grad at pasientene fordeles til teamet operatøren hører til. Avtroppende og påtroppende sekundærvakt har ansvaret for visitt på utredningsenheten i samarbeid med påtroppende bakvakt.

Elektive operasjoner er planlagt på forhånd med hovedoperatør og assistent(er). LIS2/3 blir fordelt som hovedoperatør eller assistent avhengig av kompetanse. Som regel er hovedoperatør den kirurgen som har utredet og informert pasienten på poliklinikken. Dette vil si at etter hvert som erfaringen øker får LIS2/3-legene ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av egne pasienter. 

LIS2/3-legene har fast poliklinikk-dag med overlege lett tilgjengelig for konferering. Arbeidsoppgavene på poliklinikken blir tilpasset legens kompetanse- og erfaringsnivå.
Seksjonsoverlegen utarbeider ukeplaner som beskriver hver enkelt leges daglige arbeidsoppgaver fordelt på operasjon, poliklinikk med endoskopier, visitt, fordypning og vaktarbeid. Lærings- og arbeidsmiljøet er godt og leger i utdanning opplever å få stort operativt volum med kyndig veiledning.

Enheten er fullt bemannet med kvalifiserte ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, prest, psykiater, nevrolog og geriater i tilsynsfunksjon.

​En stor del av utdanningsløpet innen gastrokirurgi vil gjennomføres ved Diakonhjemmet sykehus. LIS-leger som begynner hos oss vil gå i gang med å fylle læringsmålene knytte til del 1 og 2, felles kompetansemål og felles kirurgiske mål. Vi estimerer totalt 2 år på denne delen, men dette er avhengig av tidligere arbeidserfaring og kompetanse. Mange av læringsmålene i del 3 kan også dekkes ved vår avdeling. Man må regne 3 år for å dekke disse. 

De resterende læringsmålene innen del 3 dekkes ved rotasjon til annet sykehus, og Diakonhjemmet har etablert samarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus for utveksling av kandidater. Avdeling for gastrokirurgi ved Ullevål er hovedsete for denne delen av utdanningen og kandidatene får individuell utdanningsplan for rotasjon til aktuelle avdelinger ved OUS. Man følger foreliggende strukturert og formalisert rotasjon mellom de spesialiserte enhetene på Ullevål/Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Det er etablert 3-6 mnd rotasjon mellom Fagenhet for øvre abdominalkirurgi og Fagenhet for Kolorektal kirurgi, Seksjon Ullevål sykehus, Seksjon for lever- og pancreaskirurgi, Rikshospitalet, Seksjon for bekkenkirurgi, Radiumhospitalet og Avdeling for traumatologi, Ullevål. Tjenesten ved OUS sikrer at kandidaten får dekket det resterende utdanningsbehov innen fagområdet gastroenterologisk kirurgi.

Totalt må en regne at utdanning innen gastroenterologisk kirurgi tar mellom 6 og 8 år.

​Alle nyansatte LIS gjennomfører et 3 dagers introduksjonskurs hvor sykehuset presenteres og man informeres om interne prosedyrer, regelverk, elektronisk kvalitetssystem, avvikshåndtering m.m. Videre vil introduksjonen foregå etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring i kirurgi​​.

Alle utdanningskandidater får tildelt veileder når de begynner ved avdelingen, med oppstartssamtale innen to uker. Det skal da lages en individuell utdanningsplan. Kandidaten skal informeres om våre faglige prosedyrer som finnes i vårt elektroniske kvalitetssystem(EK).

Veiledningsmøter skal finne sted en gang i måneden. Veileder vil ofte være ansatt i en annen faggruppe, slik at den daglige supervisjonen vil foretas av den aktuelle faggruppens faste ansatte. 

En viktig læringsarena er avdelingens daglige møter, som foruten internundervisning består av røntgendemonstrasjoner, rapporter og faglig diskusjon om konkrete pasientkasus. En gang i uken er det satt opp tid til diskusjon av spesielt vanskelige kasus, hvor alle kan melde inn spesifikke kasus de vil ha diskutert. 

Man strekker seg langt for å gi permisjoner til aktuelle kurs. Arbeids- og vaktplaner sikrer at kandidatene får en halv dag per uke avsatt til fordypning. 

​​​LIS 2-3 vil få månedlig oppfølging av veileder. Vurdering i evalueringskollegium vil bli foretatt 3-4 ganger i året, eventuelt oftere om det er behov for det. Den enkelte LIS 2-3 har ansvaret for at oppnådde læringsmål dokumenteres fortløpende i kompetanseportalen og godkjennes av veileder. ​

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknært og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

Vi har en overlege med PhD-grad på seksjonen. Fortiden har vi forskningsprosjekt på lyske- og ventralbrokk. LIS-leger blir oppfordret til å drive enklere registreringsarbeid, skriver artikler og ha innlegg på Kirurgisk høstmøte.

​​Internundervisningen foregår hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag morgen. Det utarbeides halvårlige undervisningsplaner med hensikt å dekke læringsmålene som kreves innen gastrokirurgi og generell kirurgi. Undervisningen holdes av interne og eksterne aktører, vi inviterer forelesere fra andre avdelinger og fra andre sykehus, ellers holder både overleger og LIS i avdelingen undervisning. Målet er å få en gjennomgang av alle relevante læringsmål i løpet av en 3 års periode. Felles lærings- og kompetansemål med andre spesialiseringsløp ved sykehuset søkes dekket med regelmessig felles undervisning ved sykehuset. Avdelingen reduserer elektiv aktivitet under Kirurgisk høstmøte, og alle LIS2/3 oppmuntres til å delta årlig på dette møtet, avdelingen betaler avgiften. LIS 2/3 deltar også på kurs og konferanser, frivillige og obligatoriske for spesialistutdannelsen, og det tilstrebes å legge til rette for dette. ​

​​​Felles kompetansemål omfatter følgende temaer som er felles for alle spesialiteter:

Etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet- og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse samt samhandling. Det blir laget en felles plan for sykehuset. 

LIS 2-3 skal ha en individuell utdanningsplan som beskriver hvilken utdanning som skal gjennomføres og hvordan dette skal foregå. Planen blir både en utdannings- og gjennomføringsplan, med tidsplan for kurs og aktuelle prosedyrer, læringsaktiviteter og kirurgi. Veileder og LIS 2-3 vil sammen utarbeide denne planen innen to uker etter oppstart av tjenesten. Leder skal godkjenne planen.​​

​​​Utdanningsutvalget består av 1 overlege og 1 representant for LIS i rapporteringsåret. Overlegen er leder for utdanningsutvalget.​

Sist oppdatert 01.02.2023