Indremedisin

Infeksjonssykdommer

​Utdanningsplan i infeksjonsmedisin ved Diakonhjemmet Sykehus 

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen infeksjonsmedisin på Diakonhjemmet sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Medisinsk avdeling

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for Oslos 3 vestlige bydeler med ca. 150.000 innbyggere. Medisinsk avdeling er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling med 4 forskjellige sengeposter og tilbyr utdanningsvirksomhet for alle de medisinske spesialitetene, unntatt nyresykdommer og endokrinologi. I tillegg er Diakonhjemmet sykehus avlastningssykehus for pasienter med indremedisinske problemstillinger for Akershus Universitetssykehus sin sektor i Oslo (Groruddalen).

Avdelingen har totalt 80 senger fordelt på 4 sengeposter. I tillegg disponeres 8 tekniske senger på Hjerteovervåkningen/Intensivavdelingen og 4 senger på Observasjonsposten, som ligger under Medisinsk avdeling. Totalt var det 9 120 innleggelser på Medisinsk avdeling i 2018.

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Ved infeksjonsmedisinsk seksjon er det ansatt 2 spesialister i infeksjonsmedisin, hvorav en har PhD. Det er en egen smittevernseksjon som driftes av egen smittevernrådgiver og smittevernlege i ca. 40% stilling (en av de to infeksjonsmedisinerne). 

Det er tiltenkt 1 utdanningskandidat i infeksjonsmedisin (LIS 3) på seksjonen. Seksjonen utreder og behandler vanlige problemstillinger innen infeksjoner utenom HIV og luftsmittekrevende organismer som lungetuberkulose. Det er ikke eget mikrobiologisk laboratorium tilknyttet avdelingen. LIS-kandidatene vil få en allsidig og grundig opplæring i de generelle infeksjonsmedisinske ferdighetene. Det er lett tilgang til spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger.

Én av Medisinsk avdelings sengeposter er infeksjon/hematologi og har til sammen 22 senger, som deles med gastromedisin. Omtrent 1/3 av alle pasienter som innlegges ved Medisinsk avdeling behandles med antibiotika.  Utdanningskandidatene deltar på previsitt sammen med spesialist i infeksjonsmedisin og hematologi og går visitt under supervisjon av spesialist.

Utdanningskandidaten har også tjeneste på Hjerteovervåkningen som ligger under Postoperativ/intensivavdelingen som er felles med Kirurgisk avdeling, under supervisjon av indremedisiner.

Medisinsk poliklinikk har ukentlig oppfølging av hepatitt B, C og andre relevante pasienter. Det var ca. 200 konsultasjoner i 2018. 

Etter tjeneste innen generell indremedisin (LIS 2) på 3 år vil utdanningskandidaten i infeksjonsmedisin (LIS 3) være tilknyttet egen sengepost, poliklinikk, intensivavdeling med tjenestetid 1-1,5 år før de avslutter utdanningstjenesten på Oslo universitetssykehus inntil 2 år ved infeksjonsmedisinsk avdeling og inntil 1 år ved mikrobiologisk avdeling​. Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer. 

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Utdanningskandidaten i infeksjonsmedisin har spesialist i infeksjonsmedisin som veileder som har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekkliste. Avdelingen har satt av 30 min hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned).

Fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Denne tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder.      

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk avdeling 2 dager i uken à 45 minutter og en dag i uken a 20 minutter, i indremedisin. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. 

Utdanningskandidatene i infeksjonsmedisin har i tillegg 30 minutter pr uke der infeksjonsmedisinske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men også som demonstrasjoner av mikrobiologiske funn ved laboratoriet. Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i infeksjonsmedisin og utdanningskandidatene samt andre infeksjonsmedisininteresserte LIS 2. Noe av tiden til forberedelse gjøres i avsatt fordypningstid.

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.

Det prioriteres også at utdanningskandidatene i infeksjonsmedisin deltar på internasjonale relevante kongresser samt nasjonale symposier og fagmøter.

Det er en betydelig forskningsaktivitet ved Diakonhjemmet sykehus, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter, evt også initiere egne prosjekter.

Ved Medisinsk avdeling er forskningsaktiviteten spesielt høy ved hjerteseksjonen, generell indremedisinsk og ved geriatrisk seksjon. Infeksjonsmedisinsk seksjon samarbeider med disse og det artikler de seneste år har omhandlet flere infeksjonsmedisinske temaer som endokarditt og penicillinallergi. En kasuistikk hvor LIS er involvert (til engelskspråklig tidsskrift) om en sjelden flåttbåren sykdom, er under arbeid. 

Det forventes at LIS i del 3 infeksjonsmedisin også deltar i fagutvikling og kvalitetsforbedrende prosjekter ved sykehuset. Vi oppfordrer til forskningsaktivitet og har stor vilje til å tilrettelegge for kliniske studier.  Diakonhjemmet har kompetente ressurser som gjerne bistår. 

Aktuell forskning presenteres også regelmessig i internundervisning med fokus på metodikk, oppnådd resultat og relevans for aktuell klinisk praksis. 

Medisinsk avdeling har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen. 

Del 3 er i praksis en påbygning til del 2 og det er derfor naturlig å vise til informasjonen for dette løpet. For del 3 av utdanningen innen infeksjonsmedisin har avdelingen to overleger og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse har regelmessige møter hvor internundervisning og praktisk opplæring tilpasses læringsmålene og har sammen ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.  Avdelingen har også etablert ordning med utdanningsansvarlig overlege for indremedisin og denne har regelmessig kontakt med utdanningsutvalget og bistår med koordinasjon og samhandling. ​

  • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
  • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
  • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling eller seksjonsoverlege i infeksjonsmedisin.

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no


Sist oppdatert 24.01.2023