Indremedisin

Hjertesykdommer

Utdanningsplan i hjertesykdommer ved Diakonhjemmet Sykehus 

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen kardiologi på Diakonhjemmet sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for Oslos 3 vestlige bydeler med ca 135.000 innbyggere. Medisinsk avdeling er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling med 4 forskjellige sengeposter og tilbyr utdanningsvirksomhet for alle de medisinske spesialitetene unntatt nyresykdommer og endokrinologi. I tillegg er Diakonhjemmet sykehus avlastningssykehus for pasienter med indremedisinske problemstillinger for Akershus Universitetssykehus sin sektor i Oslo (Groruddalen).

Medisinsk klinikk har totalt 80 senger fordelt på 4 sengeposter, i tillegg disponeres 8 tekniske senger på Hjerteovervåkningen/Intensivavdelingen, og det er 4 senger på Observasjonsposten som ligger under Medisinsk klinikk. Totalt var det 9120 innleggelser på Medisinsk avdeling i 2018.

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.​

Ved Hjertemedisinsk seksjon er det ansatt 4 spesialister i hjertesykdommer, 4 med medisinsk doktorgrad. Det er til enhver tid 2 utdanningskandidater i hjertesykdommer (LIS 3) på seksjonen. Seksjonen utreder og behandler vanlige problemstillinger innen hjertesykdommer unntatt elektrofysiologisk og invasiv utredning samt pacemakervirksomhet (kun enkelte pacemakeravlesninger der det er indisert på innlagte pasienter). Det er planlagt at denne aktiviteten skal økes. Invasiv utredning/behandling og pacemakerinnleggelse utføres på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og inneliggende pasienter kommer i retur til Diakonhjemmet Sykehus samme dag eller dagen etter undersøkelsen/behandlingen/implantasjonen på Oslo universitetssykehus. LIS-kandidatene vil få en allsidig og grundig opplæring i de kardiologiske ferdighetene. Det er lett tilgang til spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger.

Én av Medisinsk klinikks sengeposter er Hjerte-/lungeposten som er delt i et hjerte- og et lunge-team som til sammen har 20 senger. Det var 1763 innleggelser på Hjerteteamet i 2018. Det er 2 egne utredningsrom med 2 ekkokardiografimaskiner og sykkel til arbeids-EKG i tilknytning til Hjerte-/lungeposten. Utdanningskandidatene deltar på previsitt sammen med spesialist i hjertesykdommer hver dag og går visitt på hjertepasientene på Hjerteteamet på Hjerte/lunge-posten under supervisjon av hjertespesialist. I tillegg utføres arbeids-EKG og ekkokardiografi (transthorakal og transøsofagal) på inneliggende pasienter under supervisjon av hjertespesialist.

Utdanningskandidaten har også tjeneste på Hjerteovervåkningen som ligger under Postoperativ/intensivavdelingen som er felles med Kirurgisk avdeling, under supervisjon av hjertespesialist.

Kardiologisk poliklinikk er en del av Medisinsk poliklinikk og har stor aktivitet. Det var 5273 konsultasjoner i 2018. Det er 2 ekko-rom og 1 arbeids-EKG-rom der, og det utføres transtorakale og transøsofagale ekkokardiografiske undersøkelser, arbeids-EKG-er, 24-78-timers EKG-registreringer, R-tester og 24-timers BT-registreringer. I tillegg til at alle kardiologene har tjeneste der har utdanningskandidatene i del 2 (LIS 2) og ikke minst i del 3 hjertesykdommer (LIS 3) tjeneste der og utfører arbeids-EKG, ekkokardiografi (transthorakal og transøsofagal) samt generelle kardiologiske problemstillinger. Det er også 3 hjertesykepleiere på poliklinikken som bl.a. har et stort antall pasienter på hjertesvikt- og atrieflimmerpoliklinikk. Det utføres også et relativt stort antall elektive elektrokonverteringer på Postoperativ/Intensivavdelingen.

Etter tjeneste innen generell indremedisin (LIS 2) på 3 år vil utdanningskandidaten i hjertesykdommer (LIS 3) være tilknyttet Hjertemedisinsk seksjon (sengepost, poliklinikk, hjerteovervåkning/intensivavdeling) med tjenestetid 1-1,5 år før de avslutter utdanningstjenesten på Oslo universitetssykehus (1,5-2 år). Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer. 

Tjenesteplaner legger til rette for at kandidatene får gjennomført planlagte læringsmål og læringsaktiviteter. LIS 3 blir tatt ut av sengeposttjeneste for å drive fagspesifikk poliklinikk. Man har også tilrettelagt for at sentrale kardiologiske prosedyrer kan utføres under ordinær sengeposttjeneste.​

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet Sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.​

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon. Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Utdanningskandidaten i hjertesykdommer har spesialist i hjertesykdommer som veileder som har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekkliste. Avdelingen har satt av 30 min hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned). Sykehuset driver egen kursvirksomhet for at alle leger som har ansvar for veiledning får formell kompetanse.

Fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Denne tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Klinikkleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder.      

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk klinikk​ 2 dager i uken à 45 minutter i indremedisin i tillegg til ytterligere 20 minutter undervisning hver annen uke. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. Utdanningskandidatene i hjertesykdommer har i tillegg 45 minutter hver uke der hjertemedisinske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men også som demonstrasjoner av ekkokardiografiske opptak med diskusjon. Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i hjertesykdommer og utdanningskandidatene samt andre hjerteinteresserte LIS 2. Noe av tiden til forberedelse gjøres i avsatt fordypningstid.

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.

Det prioriteres også at utdanningskandidatene i hjertesykdommer deltar på internasjonale hjertekongresser samt nasjonale symposier og fagmøter.

Diakonhjemmet er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer; internundervisning og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter, evt også initiere egne prosjekter.

Hjerteseksjonen har 3 overleger med doktorgrad. Det drives klinisk forskning samt basalforskning i samarbeid med Institutt for indremedisinsk forskning og Kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet/Universitet i Oslo og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål/Universitetet i Oslo. Hjerteseksjonen har hatt delte stillinger med 50 % klinisk stilling og 50 % stilling som PhD-stipendiat. Utdanningskandidatene oppfordres til å bli med på forskningsprosjekter og publisere kasuistikker og oversiktsartikler i norske fagmedisinske tidsskrifter (Hjerteforum, Tidsskrift for den norske legeforening).​

Både medisinsk klinikk og hjertemedisinsk seksjon har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen og legger plan for gjennomføring av læringsmål. Utdanningsutvalget for Hjertemedisinsk seksjon består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege. Disse har regelmessige møter hvor internundervisning og praktisk opplæring tilpasses læringsmålene og har sammen ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget. 

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling eller seksjonsoverlege i kardiologi.​

Telefon sentralbord:  22 45 15 00
E-post: postmottak@diakonsyk.no


Sist oppdatert 24.01.2023