Spesialisering i anestesiologi ved Diakonhjemmet Sykehus

Anestesiologi

​Offentlig utdanningsplan

Målsetningen vår er å gi LIS-legen utdanning i spesialiteten anestesiologi, herunder diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter "mester-svenn-prinsippet" ved både sengepost, operasjonsavdeling, intensiv og akuttmottak.

Anestesi-og intensivenheten med cirka 160 ansatte er en egen enhet på Diakonhjemmet Sykehus. Ledelsen er ansvarlig for Anestesi- og intensiv enheten, Akuttmottaket og Medisinsk teknisk avdeling. Sykehuset er et akuttsykehus men uten traumemottak.

Anestesilegene er organisert i Avdeling for anestesi-og intensivmedisin og ledes av avdelingssjef som også er avdelingsoverlege.

Avdelingen tilbyr praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste under supervisjon, veiledning og undervisning for å oppnå læringsmålene for spesialiteten anestesiologi. 

 - Avdeling for anestesi- og intensivmedisin - 

Diakonhjemmets sykehus har lokalansvar for ca 150.000 mennesker i Oslo vest og 50.000 avlastningspasienter for AHUS. Fagområder dekker Anestesi-og intensivmedisin, indremedisin, generell kirurgi, ortopedi, psykiatri, radiologi og klinisk kjemi. Videre har sykehuset sentral- og regionsykehusfunksjon i revmatologi og revmakirurgi. Sykehuset har øyeblikkelig hjelp funksjon i hoftekirurgi for eldre for storparten av Oslo (utover egen sektor).

Anestesi- og intensivavdelingen på Diakonhjemmets sykehus driver Anestesienheten på operasjonsstuen med 7 operasjonsstuer, Dagkirurgisk avdeling med 2 operasjonsstuer, Postoperativ-/intensivenheten med medisinsk overvåkning. Avdelingen har ansvaret for smertebehandlingen ved sykehuset. Avdelingen har også ansvar for Akuttmottaket med Obs-post.

Anestesiutstyret på operasjonsstuen er velfungerende med 10 GE apparater ( 10 Aisys Carestation). Vi har moderne computerbasert HLR utstyr for undervisning. Dagkirurgisk overvåkning har 10 overvåkningsplasser.

Intensivenheten på Diakonhjemmets sykehus er en blandet kirurgisk og indremedisinsk enhet under Anestesiavdelingen. Der er 10 overvåkningssenger og 6 intensivsenger med 8 respiratorer hvorav 6 er siste modell Siemens ventilatorer. Monitoreringsutstyret (Philips, nyinstallert 2015) er velfungerende. Vi har kontinuerlig cardiac output monitoreringsutstyr, PICCO som benyttes regelmessig. Dilatasjonstracheostomi gjøres av Anestesiavdelingens leger i samarbeid med lungelege ca. 20 årlig.  Vi har hemofiltrasjonsapparat (Prisma) for behandling av avansert nyresvikt. Ultralyd har vi 2 Sonosite X-Porte og 2 VENUE fra GE i vente. 5 C-MAC til videolaryngoskopi.

Avdelingen har 11 overlegestillinger og 2 assistentlegestillinger. Anestesivirksomheten på Operasjonsavdelingen, Dagkirurgen, Akuttmottaket og Postoperativ/Intensiv er tillagt 4 seksjonsoverleger. En overlege har seksjonsansvar for fag og undervisning.

På dagtid fordeles funksjonene slik at det arbeider 3-4 overleger på Operasjonsavdelingen inkludert Dagkirurgen. Etter kl 12 er en av overlegene fast på anestesiologisk poliklinikk for preoperativ vurdering sammen med en anestesisykepleier. 1-2 overleger er plassert på Po/Intensiv avhengig av belegget. Øvrige funksjoner som vakt, smerteterapi av inneliggende og polikliniske pasienter, undervisning deriblant HLR og studiedag er lagt inn i tjenesteplanen.

Avdelingen har 2 hjemler til Leger i spesialisering (LIS). LIS roterer på de forskjellige enhetene sammen med overlegene.


Vakttjeneste

Avdelingen har 1-2 sjiktet 8-delt tilstedevaktsystem med hjemmevakt for overlege etter 21:00 når LIS har primærvakt. 

Spesialiseringsperioden starter på Diakonhjemmet Sykehus og det tar minst 24 måneder på Anestesiavdelingen for å beherske de læringsmålene som kan oppnås på Diakonhjemmet Sykehus. I den første perioden fokuserer man på anatomi -, fysiologi- og farmakologi som er relevant for anestesi- og intensivmedisin, samt lærer seg grunnleggende anestesiologisk teknikker: regional bedøvelse, narkose, innleggelse av sentrale katetre osv. Vurdering av pasienter preoperativt, ASA klassifisering og valg av anestesimetode utføres daglig av LIS. LIS-ene følger pasientene postoperativt og sørger for bl.a. adekvat smertelindring.

 •  LIS deltar i stansteamet og lærer å utføre resuscitering av voksne.
 • Intensivavdelingen byr på en variert hverdag med pasienter med respirasjonssvikt-behov for respiratorbehandling, sirkulasjonssvikt, nyresvikt som nødvendiggjør nyreerstattende behandling, osv.
 • Ultralyd brukes blant annet ved innleggelse av sentrale katetre, regional anestesi-og for å vurdere hemodynamikken hos intensivpasienten mm. 
 • Anestesiavdelingen har høy kompetanse innen UL veiledet regional anestesi og avdelingen avholder UiO-kurs godkjent av legeforeningen. LIS oppfordres til å delta, også som foreleser.
 •  LIS jobber under supervisjon av en spesialist og har dag- og vakttjeneste.

Det er nødvendig med 6 måneders tjeneste ved indremedisinsk avdeling for å kunne kvittere ut alle de læringsmålene som handler om indremedisinske problemstillinger. Diakonhjemmet Sykehus har mulighet til å tilby de nødvendige læringsaktivitetene på vår egen indremedisinsk avdeling.

Diakonhjemmet Sykehus har inngått Fagavtale med Anestesi- og intensivavdelingen OUS og AHUS slik at de manglende læringsaktiviteter/læringsmålene kan oppnås ved et universitetssykehus.

Rotasjon på thorax-barn-ØNH-nevrokirurgisk avdelings sammen med 3 måneder ved smerteseksjon og 6 måneder ved intensivavdeling, dvs til sammen minst 21 måneder, er nødvendig for å komplettere læringsmålene.  

Utdanningsløpet
 UtdanningsstedTid

Avdeling
Hovedspesialitet

Anestesi-og intensivavdelingen DS

≧ 24 mnd
Spesialiseringstjeneste i eget HF

Indremedisinsk avdeling DS eller

Pediatri UiO

Anestesi-og Intensiv UiO

6 mnd.

 
6 mnd.

≧ 21 mnd

LIS tas imot av avdelingsoverlege og en representant fra utdanningsutvalget første arbeidsdag, presenteres til kolleger og sykepleiere på Anestesi- og intensivavdelingen. I de første to ukene er LIS sammen med en fadder (LIS) gjennom hele dagen og blir kjent med logistikken, hvordan arbeidsdagen er lagt opp osv.

 • Det tildeles veileder innen en uke etter ansettelsen.
 • LIS-ene får tildelt beskrivelse av avdelingen, kompetanseplan og et dokument med informasjon om intensivavdelingen (oppgaver/problemstillinger/terapivalg osv). Det tildeles læringsmål og læringsaktiviteter som finnes i EK prosedyren.
 • Vi har en 3 måneders introduksjonsperiode for LIS med dagarbeid og enkelte følgevakter før LIS evalueres og kan starte opp med selvstendige vakter. 

Alle spesialister har supervisjonsansvar for LIS. Det er supervisjon i det daglige, spesielt ved nye prosedyrer og ved spesielle anestesier, som f.eks. til revmatiske pasienter med høy ASA.

Både spesialister og erfarne LIS kan brukes i supervisjon.

Supervisjonsansvaret er ytterligere formalisert i Kompetanseportalen (min. en supervisert prosedyre/LIS/dag) og en navngitt overlege på intensiv som har det overordnete ansvaret for supervisjon hver dag.

Veiledning: alle LIS får tildelt veileder innen en uke fra ansettelse og det tilstrebes et formalisert møte med veilederen innen to uker for alle nyansatte. Det skal være månedlig veiledning, evt hyppigere i begynnelsen av karrieren. Det er både veileder og LIS som har ansvaret for å avtale tidspunkt for møte. Veiledningsmøter er et planlagt møte mellom LIS og spesialist hvor det skal diskuteres både fag, legerollen, utfordringer osv., uforstyrret av telefoner/callinger.

Veiledningsmøte dokumenteres i Kompetanseportalen slik at utdanningsutvalg og avdelingsleder også kan holde seg orientert av innhold og hyppighet.

Avdelingsoverlege har medarbeidersamtale med alle ansatte en gang i året.

Veileder, avdelingsoverlege og superviserende spesialister har oversikt over LIS-enes faglig progresjon og bidrar til at kompetanseutviklingen forløper optimalt. 

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisor eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisor eller veileder.  

Utdanningsutvalget og avdelingsoverlegen har ansvar for at internundervisning er organisert slik at sentrale emner gjennomgås med jevnlig mellomrom og at vi har min 70 timer undervisning /år.

 •  Avdelingen har undervisning hver tirsdag fra 16-17, temaene er forhåndsbestemte og foredraget holdes av LIS eller spesialist.
 • Torsdager har vi undervisning fra kl 8-9, hvor på forhånd utdelte publikasjoner gjennomgåes av LIS eller spesialist.
 • I tillegg organiseres det 1 time fellesundervisning hver andre uke for legene. Hver faggruppe har ansvar for forelesningen 2 ganger per år.
 • Det avholdes felles undervisning med anestesisykepleierne hovedsakelig basert på aktuelle kasus.
 • Anestesilegene deltar på kurs og kongresser 2 ganger per år.
 • For øvrige aktiviteter som simulasjonstrening, fagdager etc kommer i tillegg.
 • Det prioriteres at LIS deltar på anbefalte kurs ihht spesialiseringskravet og det oppmuntres til å søke deltagelse på valgfrie kurs (etter vurdering fra avdelingsoverlege).  

I avdelingen er det er ansatt tre kollegaer med doktorgradskompetanse som deltar kan fungere som veileder i prosjekter/masteroppgaver osv. En overlege har seksjonsansvar for fag og forskning.

LIS kan delta i kvalitetsforbedringsprosjekter. Forskningsmetodikk, etikk og vitenskapsteori tas opp som en del av internundervisning. Vi har for tiden en spesialist som arbeider med et innovasjonsprosjekt finansiert av HSØ. LIS-leger oppfordres til å delta i innovasjonsprosjekter.

 • Utdanningsutvalget i Diakonhjemmet Sykehus består av: avdelingsoverlege, overlegerepresentant og LIS-lege.
 • Avdelingsoverlegen holder seg orientert og er involvert i arbeidet både når det gjelder etablering av den nye LIS utdanning, undervisning, supervisjon og veiledning.
 • Utdanningsutvalget har 4 møter årlig. 

 • BEST øvelser (med mottaksteam, hjertestansteam), til sammen 40 antall planlagte øvelser/år.
 • Fagdager med scenarioøvelser – minst to ganger årlig, sammen med intensiv- og anestesisykepleiere.

Diakonhjemmet Sykehus har egne tillitsvalgt både LIS og overleger. Hovedtillitsvalgt for overlegene er ansatt på Anestesiavdelingen. Tillitsvalgte deltar i nødvendige kurs og møter.

Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av avdelingens organisering og arbeidsmiljøoppfølgning, samt HMS saker mm.

Sentralbord: 22 45 15 00

postadresse: postmottak@diakonsyk.no

Sist oppdatert 05.07.2023