LIS1-utdanning ved Diakonhjemmet sykehus

Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgave og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, akutt- og planlagt kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi, og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

Ved Diakonhjemmet sykehus har vi ni stillinger for LIS 1, tidligere kalt turnuslegestillinger, med oppstart i slutten av februar, og ni stillinger med oppstart i slutten av august. Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram med læringsaktiviteter og fortløpende vurderinger for å oppnå læringsmålene definert i forskrift.

Les om spesialistutdanning for leger (helsedirektoratet.no)

Se ledige LIS 1-stillinger (candidate.webcruiter.no)

For legene som følger de gamle reglene, er informasjon fortsatt tilgjengelig på hjemmesiden til Helsedirektoratet.Overgangsreglene er spesifisert.

Se informasjon om turnuslegeordningen (helsedirektoratet.no)

Stillingene er fordelt på kirurgi og medisin med seks måneder på hvert område. LIS 1 er viktige medarbeidere, både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene.

Etter ett års tjeneste som LIS 1 ved Diakonhjemmet sykehus, følger seks måneders tjeneste i Oslo kommune under forutsetning av at tjenesten ved Diakonhjemmet sykehus blir gjennomført og godkjent. 

Det avholdes introduksjonskurs for alle nye LIS 1, og de går i et eget vaktlag under veiledning av en LIS 2 eller LIS 3.

Tjeneste ved Generell- og gastrokirurgisk avdeling

Tjeneste ved kirurgisk avdeling

Avdelingen har lokalsykehusfunksjon, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av ortopediske, generelle og gastrokirurgiske problemstillinger. I tillegg har den  høyspesialiserte tilbud innen overkstremitetskirurgi og fot- og ankelkirurgi. Avdelingen har også et utvidet ansvarsområde i Oslo når det gjelder behandling av brudd i øvre femur.

Arbeidstiden til LIS 1 er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang) samt mottak av elektive pasienter. På sengepost går LIS 1 visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS 1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi.

Tjeneste ved Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling har lokalsykehusfunksjon, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av medisinske problemstillinger. Arbeidstiden til LIS 1 er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang). På sengepost går LIS 1 visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS 1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi.  

Det er forventet at LIS 1 tar ansvar for egen læring, jamfør forskriften § 6 avsnitt 4, men det er sykehusets ansvar å tilrettelegge for læringsaktiviteter og mulighet til å delta i disse, slik at læringsmålene som hører til sykehusdelen av utdanningen oppnås.

LIS 1 kan ikke påbegynne LIS 1-tjeneste før autorisasjon eller gyldig LIS 1-lisens foreligger.

Se informasjon om regelverk knyttet til LIS 1-tjenesten (helsedirektoratet.no)

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium. Spesialistutdanningen av leger foregår ​først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).

Leger i spesialisering (helse-sorost.no)

Nettstedet til Spesialisthelsetjenesten er etablert som en nasjonal kommunikasjonskanal for informasjon mellom flerregionale prosjekter eller varige informasjonsbehov innad i spesialisthelsetjenesten. Nettstedet skal ha hovedfokus på kompetanse- og kunnskapsdeling for medarbeidere i helseforetakene i Norge.

Les mer om Spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesten.no)


 

Sist oppdatert 06.09.2023