Behandling

Ustekinumab-behandling

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal behandles med ustekinumab.

Ustekinumab hemmer to signalsubstanser i immunstystemet: IL12 og IL23 og hemmer med det de uhensiktsmessige betennelsesreaksjonene som holder sykdommen din ved like. Det finnes flere medikamenter i denne gruppen, kalt "biologiske legemidler". De har til felles at de gir en viss hemming av immunsystemet. Behandlingen kan også innebære mulige bivirkninger og komplikasjoner som det er viktig å fange opp.

Før

Hemming av immunforsvaret kan medføre at «sovende» infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner rammer kraftigere eller varer lengre enn vanlig. Dersom du ikke allerede bruker immundempende medisin før oppstart ustekinumab er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene. Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle. Du vil få utdelt de nødvendige skjemaene for å få tatt prøvene, og svarene blir samlet hos sykehuslegen som behandler deg.

Som et ledd i forberedelsene vil også legen undersøke deg for å påvise andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

Vaksiner

Vi anbefaler vaksinasjon mot en del tilstander som kan skape komplikasjoner ved biologisk behandling (noe svekket immunforsvar):

  • Bør tas årlig hos fastlegen.
  • Evt koronavaksine – følg rådene fra FHI.
  • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse). Bør tas hvert 5. år hos fastlegen.
  • Hepatitt B-vaksine – anbefales dersom du planlegger å reise til land med høy forekomst av hepatitt B (f.eks. Vietnam eller Kina), eller hvis du av yrkesmessige eller andre grunner kan være utsatt for smitte (f.eks som helsepersonell). 
  • HPV-vaksine (humant papillomavirus) –  kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft. Vaksinen tilbys nå gratis til alle 12 år gamle jenter, og anbefales til unge kvinner som starter med biologisk behandling som ustekinumab fordi det kan være en viss økt risiko for HPV-infeksjon ved denne typen behandling. I tillegg anbefales gynekologisk undersøkelse med celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år.
  • Varicellavaksine (mot vannkopper) – anbefales dersom Varicella zoster blodprøve viser manglende immunitet fordi vannkopper kan være alvorlig ved nedsatt immunforsvar. 

NB! Ikke ta levende vaksiner så lenge du behandles med ustekinumab. Levende vaksiner (BCG, MMR, Varicella Zoster virus, gul feber, polio oral og tyfus oral) må tas senest fire uker før oppstart eller tre måneder etter avsluttet behandling. 

Under

Når alle de forberedende prøvene er tatt og svarene er vurdert, blir du innkalt til en oppstartstime. Der får du nøyere forklaring om hvordan behandlingen foregår. 

Medikamentet gis første gang som en infusjon i armen, intravenøst via en infusjonspumpe. Det er deretter en observasjonstid på to timer for å sjekke om du får reaksjoner på medikamentet.

Etter oppstartsdosen kan medisinen gis som sprøyte i underhuden, vanligvis hver 8.-12. uke. Behandlingsintervallet kan bli endret etter hvert ut fra behandlingsresponsen.

Graviditet og amming

Ustekinumab er sannsynligvis trygt å bruke under graviditet, men dette er noe usikkert da det foreløpig foreligger for få studier for å fastslå dette sikkert. Ved stabilt lav sykdomsaktivitet vurderer man å ta bort medikamentet i siste trimester. I praksis må behandlingen alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot risikoen ved alvorlig tarmsykdom, som i seg selv kan skade fosteret.

Etter

Kontrollopplegg og prøvetaking

Konsultasjon hos lege avtales ca fire måneder etter oppstart av behandlingen, deretter vanligvis hver 6.-12. måned. 

Rutineblodprøver tas i starten før hver intravenøse behandling med ustekinumab, senere 3-4 ganger i året. Prøvene kan tas på fastlegekontoret ditt eller på sykehuset i forkant av infusjonen. Resultatet må være klart før behandlingen gis.

Avføringsprøve for å måle kalprotectin i avføring bør sendes inn ca. hver 3. måned det første året for å følge behandlingsrespons. Deretter er det nok med prøve hver 6.-12. måned, eller etter avtale med legen.

Behandlingsvarighet

Hvis ustekinumab har effekt i løpet av tre til fire måneders bruk, vil behandlingen oftest fortsette minst 12 måneder for å holde sykdommen under kontroll over tid. Behandlingsvarigheten for biologisk behandling som ustekinumab er ikke fastlagt utover dette, men ved god respons vil mange fortsette så lenge medikamentet har effekt, det vil si i flere år.

Etter minst ett års behandling kan behandlingen vurderes avsluttet dersom du har vært uten tegn til aktiv sykdom (symptomfri med normale blodprøver og normal kalprotektin i avføringen) de siste seks månedene og normal koloskopi.