Behandling

Kognitiv atferdsterapi ved langvarig smerte

I psykologisk behandling ved langvarige smerter lærer du strategier for å påvirke i hvilken grad smertene plager deg mentalt og begrenser hverdagen. Det innebærer også strategier for å styrke mestring i hverdagen.
Smerte er en av kroppens livsviktig varslere. Smertens funksjon er å tiltrekke seg vår oppmerksomhet slik at vi kan beskytte oss og unngå farer.

Den internasjonale foreningen for smerteforskning (IASP) definerer smerte som en ubehagelig sanselig og følelsesmessig opplevelse forbundet med faktisk eller mulig vevsskade. Smerte kan ikke påvises i kroppen fordi smerte er en følelse og opplevelse du har. Smerte er det du opplever som vondt. Du kan oppleve smerte selv om man ikke finner noe galt i kroppen, for eksempel selv om du ikke har aktive betennelser eller skader.

Smerte deles inn i ulike typer, og man kan ha flere typer smerte samtidig. Smerte kan være knyttet til betennelse som ved inflammatorisk sykdom eller til strukturelle endringer, for eksempel slitasje i ledd, som ved artrose. Smerte kan også ha sammenheng med endringer i sentralnervesystemet, slik det er ved fibromyalgi.

Langvarig smerte er definert som smerter som varer utover tre måneder. Den har ingen beskyttende varslingsfunksjon slik akutt smerte har. Langvarig smerte kan føre til arbeidsfravær, søvnproblemer, utmattelse, samlivsproblemer og vansker i seksuallivet, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet.

Vår opplevelse av smerte er påvirket av kroppslige forhold (biologi), psykologiske faktorer (følelser, tanker og handlinger) og sosiale faktorer (stressbelastninger og støtte). Det betyr at smerte kan forsterkes og opprettholdes av psykologiske og sosiale forhold. 

Stressbelastninger, økonomiske bekymringer, søvnproblemer, utmattelse og ensomhet kan gjøre vondt verre. Noen får psykiske plager som angst og depresjon i kjølvannet av smertene, fordi de ikke får leve det livet de ønsker.

Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til langvarig smerte. Unngåelse av aktivitet kan bidra til passivitet og for lite bruk av kroppen, noe som igjen kan gi enda mer smerte. Motsatt kan overaktivitet og for lite hensyn til smertene føre til overbelastning og mer smerte.

Henvisning og vurdering

For å få et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Det er som oftest fastlegen som henviser til utredning og behandling, men annet helsepersonell kan også henvise. Med utgangspunkt i henvisningen og prioriteringsveileder vil vi vurdere om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

PERSONALIA PASIENT
 

 • Navn, Personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
 

 •   Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


1. Henvisningsårsak   

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning
 • Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
 

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan? (vedlegg)

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.   

 • Vekt, høyde, (BMI)
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?    

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?   

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:   

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Før

For å kunne gi et godt behandlingstilbud er det viktig å gjøre en utredning av de problemer og plager du søker hjelp for. Utredningen skjer i form av samtale og bruk av ulike kartleggingsverktøy. Dine tanker og meninger om hvilke tiltak som passer best for deg, skal tillegges stor vekt. Behandleren din skal lytte til det du har å si, og dine oppfatninger skal bli tatt på alvor.

Behandling av langvarig smerte er basert på en tverrfaglig utredning av smertene dine, det vil si at flere fagpersoner for eksempel lege, fysioterapeut, sykepleier eller psykolog gjør en vurdering.

Utredningen skal gi en beskrivelse av smertene dine, hva slags smerter det er og hvilke smertemekanismer og opprettholdende faktorer som er inn i bildet. Det skal også gi deg og din behandler et felles utgangspunkt for videre samarbeid og plan for behandling.

Sentrale områder i utredningen
 • Smertenes lokalisasjon, karakter, intensitet, og varighet 
 • Fysiske helseproblemer 
 • Grad av fysisk aktivitet
 • Begrensninger som smertene gir for ulike bevegelser, aktiviteter og gjøremål i hverdagen
 • Søvnproblemer og vedvarende utmattelse
 • Følelsesmessige problemer og plager med angst og depresjon
 • Tanker om smertene og om årsaken til dem
 • Nåværende livssituasjon, familie, studier og arbeid
 • Tidligere stressbelastninger
 • Tidligere utredning og behandling
 • Bruk av medikamenter
 • Bruk av rusmidler
 • Personlige ressurser og mulighet for støtte fra andre
 • Om du har barn og om de har spesielle behov nå som bør ivaretas

Under

Behandling bygget på en tverrfaglig forståelse av langvarige smerter har vist seg å ha god effekt. Behandlingen kan redusere smerteopplevelsen, styrke troen på egen mestring og redusere psykiske plager. Målet er både å få økt funksjon og bedre livskvalitet i hverdagen. Behandlingen må skreddersys hver enkelt, men ofte inngår ulike former for fysisk trening og avspenning, samt tiltak for å redusere stressbelastninger.

Gjennom metoder fra kognitiv atferdsterapi lærer du mestringsstrategier for å påvirke i hvilken grad smertene plager deg mentalt, begrenser hverdagen og hvor stor plass de tar i livet ditt. Det innebærer også kloke handlingsstrategier for å styrke mestring i hverdagen, for eksempel ulike jobbrettede tiltak.

En god relasjon til behandleren din er viktig for å få et godt utbytte. Du skal få informasjon om langvarige smerter og om hva som påvirker smerteopplevelse, og hvordan behandlingen er tenkt å hjelpe. Du skal føle deg godt informert og involvert i hele behandlingsforløpet. Dine pårørende kan gjerne involveres, for å få informasjon og for å være en ressurs i behandlingen. 

Etter

Etter at du har avsluttet behandlingen hos oss i spesialisthelsetjenesten kan du ha utbytte av oppfølging fra fastlegen din og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Oppfølgingen varierer ut fra ditt behov og hvilket behandlingstilbud som finnes i kommunen.

Kontakt

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern Klinikk for psykisk helse og rus

Kontakt Klinikk for psykisk helse og rus
En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

Transport

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

T-bane

 • Linje 2 til Hovseter

Buss

 • Linje 46 til Hovseter

Bil

Følg Sørkedalsveien retning Smestad/Røa/Sørkedalen, og ta av på Husebyleieren. Bygget ligger i enden av denne blindveien.

Sykkel

Det er sykkelvei store deler av veien frem til adressen.

 

Se kart for adkomst til Sørkedalsveien 150B (PNG)

Parkering

Det er sykkel- HC- og bilparkering samt ladestasjon for el-biler.

Se mer om parkering ved Sørkedalsveien 150B (onepark.no)