Behandling

Hjemmeoppfølging - eldre pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer

Målet er å styrke helsetjenesten til eldre pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer gjennom bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Utgangspunktet er hva pasienten selv synes er viktigst i situasjonen.

Tidlig kontakt

Teamet arbeider forebyggende og ønsker å komme tidlig i kontakt med pasienten for å forebygge utvikling eller forverring av sykdom gjennom:

  • tidlig utredning og diagnostikk
  • tett oppfølging ved utskriving
  • godt planlagte og koordinerte pasientforløp der pasienten og pårørende er aktivt involvert

Hva kan PSHT-teamet bidra med i hjemmet/på sykehjem?

  • Tverrfaglig vurdering og utredning
  • Starte behandling i samarbeid med fastlege/geriater og annen kommunehelseteneste

Teamet er et supplement til eksisterende tilbud i sykehus og kommune, og vil samarbeide med disse.

Hva kan PSHT-teamet bidra med ved utskriving?

  • bidra til bedre koordinert utskriving
  • bistå med å organisere nødvendig opplæring for personale og oppfølging hjemme den første tiden