Diagnose

Alvorlig traumatisk hodeskade

Alvorlig hodeskade ser man etter et kraftig slag mot hodet der det inntreffer indre skader som påvirker hjernen. Pasientene er i redusert bevissthet etter skaden, og vil som oftest trenge operasjon og intensivbehandling i akuttfasen.

Symptomer

Etter et kraftig slag mot hodet kan man få brudd på hodeskallen, blødning utenpå eller innenfor den harde hjernehinnen, og ulike typer blødninger kan dannes i selve hjernesubstansen. I tillegg kan trykket i hjernen stige og medføre redusert blodtilførsel til ulike deler av hjernen. Den naturlige sirkulasjonen av hjernevæske kan også forstyrres.

Når skaden har skjedd

Ambulanse vil bli tilkalt av personer på ulykkesstedet, og ambulansepersonell vil vurdere og prioritere på bakgrunn av pasientens tilstand. Ved behov for sykehusinnleggelse blir pasienten kjørt til akuttmottaket ved lokalsykehuset.

Utredning

Ved ankomst akuttmottaket, blir pasienten undersøkt og stabilisert av sykepleiere og leger, der livreddende behandling raskt iverksettes og vitale funksjoner blir overvåket. Diagnose blir stilt ved klinisk undersøkelse og røntgenundersøkelse av hjernen.

På bakgrunn av CT-bildet, blir det foretatt en rask avgjørelse på om det er behov for operasjon, og ønsket behandlingssted blir planlagt .

Pårørende får kontinuerlig oppfølging og informasjon etter behov under mottak, behandling og rehabilitering.

Behandling

Ulike behandlinger kan være aktuelle, men mange vil trenge en operasjon. Det kan for eksempel være fjerning av blødning, drenering av hjernevæske eller trykkmåling i hjernen.

Etter eventuell operativ behandling flyttes pasienten til seksjon nevrointensiv for videre behandling og rehabilitering.

Behandlingsteamet rundt pasienten legger en individuell behandlingsplan, og informerer pasient og pårørende om planen, men en tidsramme er vanskelig å forutsi.

Pasienten følges så opp av et tverrfaglig team på avdelingen. Etter nevrointensiv behandling flyttes pasienten over til en intern eller ekstern rehabilitering.

Oppfølging

Ved en alvorlig traumatisk hjerneskade er det ofte behov for langvarig og gjentatt rehabilitering for å mestre dagliglivets utfordringer.

Kompleks rehabilitering starter allerede på intensivavdelingen. I akuttfasen legges det vekt på medisinske problemer og rehabiliteringen tilpasses den enkelte pasients medisinske tilstand. Rehabilitering etter akuttfasen rettes mot kontrollert stimulering av ulike sanser, orientering av pasienten mot seg selv og omgivelser, tiltak for å opprettholde bevegelighet og øke pasientens våkenhet.

Tverrfaglig team med spesialkompetanse innenfor nevrorehabilitering, kartlegger funksjonssvikt og tilpasser behandling av sensoriske, motoriske og kognitive utfall. Pasienter med hjerneblødning, traumatisk hodeskade etter fallulykker, trafikkulykker, vold og hjernesykdommer får den type rehabilitering.

Tverrfaglig team har ansvar for å vurdere pasientens ressurser og problemområder. Ut fra disse vurderinger og i samarbeid med pasienten selv og/eller pårørende, utarbeides individuell rehabiliteringsplan. Tverrfaglig team består av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, pleiepersonell, nevropsykolog, logoped og sosionom. Ved behov kan andre spesialister innkalles.

Kontroller tilpasses individuelt, og de fleste vil bli tilbudt oppfølging på nevrokirurgisk poliklinikk og ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Barn henvises til barne- og ungdomshabilitering.

Ved behov kan fastlege kontakte nevrokirurg.

Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktig for å avklare hvilke tjenester som ivaretas hvor.

Ved akutte problemstillinger kontaktes legevakt eller medisinsk nødnummer 113.