Prosjekt:

RehabNytte. Spesialisert rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner.

 

Logo RehabNytte

 

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

Arbeidspakker​​

Prosjektet har følgende tre arbeidspakker: 

1.   «The impact of involving patients in development and delivery of health care services» ledet av Rikke Helene Moe. Joachim Sagen er ansatt i PhD stillingen som er finansiert med forskningsmidler fra DAM stiftelsen. 

2.   «Rehabilitation and work participation», ledet av Till Uhlig. Mari Nilsen Skinnes er ansatt i PhD stillingen som er finansiert med forskningsmidler fra DAM stiftelsen. 

3.   «Monitoring quality and outcomes in rehabilitation», ledet av Ingvild Kjeken. Anne-Lene Sand-Svartrud er ansatt som postdoktor i denne delen av prosjektet. ​

Om prosjekt​​et

Longitudinell multisenterstudie med 17 samarbeidende sentre fra alle helseregioner. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester.

Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, undersøke hvordan effekten er på arbeidsdeltakelse, kvalitetssikre måleinstrumenter, samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering.

Pasienter henvist til rehabilitering på de deltagende institusjonene forespørres om å delta. Dette inkluderer pasienter som er til rehabilitering uansett grunnsykdom. De som takker ja fyller ut spørreskjema i en digital portal ved oppstart og avslutning av rehabilitering, og etter 3, 6 og 12 mnd. For å undersøke endringer i arbeids- og stønadssituasjon vil det og i studien hentes ut registerdata fra NAV om diagnose, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og arbeidsledighet. Det anslås at omtrent 4000 pasienter vil rekrutteres til studien i løpet av prosjektperioden.

Samarbeid ​​

Prosjektet er et samarbeid mellom NKRR og FOU-nettverket (VIRKE rehabilitering). Deltakende institusjoner er: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, HLF Briskeby rehabilitering, Vikersund bad rehabiliteringssenter, Røysumtunet rehabiliteringssenter, CatoSenteret, Sørlandet rehabiliteringssenter, Stamina Ringerike rehabilitering, Hernes Institutt, NKS Helsehus as, Montebellosenteret, Evjeklinikken, Ravneberghaugen, Åstveit helsesenter, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter, Selli rehabiliteringssenter, Muritunet, Opptreningssenteret i Finnmark. Andre samarbeidspartnere i prosjektet er: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet rehabilitering (NKARR) og Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering Helse Sørøst (RKE).

Omtal​​e/publikasjoner

Ingen foreløpig.

Tidsli​​nje 

Prosjektet startet i 2018
Rekruttering av respondenter: januar 2019-mars 2020.
Forventet ferdig i 2024.​

Abstract ​om rehabilitering og arbeidsevne​: «EULAR Abstract Archive (sparx-ip.net)
volume 82, supplement 1, year 2023, page 118
DOI: 10.1136/annrheumdis-2023-eular.2976​


 Sist oppdatert 14.07.2023