Prosjekt:

Oppfølging av aksial spondyloartritt i spesialisthelsetjenesten (ReMonit studien)

Engelsk tittel: REmote MONIToring of axial spondyloarthritis in specialist health care

Prosjektle​​der

Nina Østerås

Om pr​​osjektet

​Spondyloartritt er en kronisk, revmatisk leddsykdom som krever regelmessig og livslang oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Målet med denne tre-armede randomiserte, kontrollerte studien er å undersøke om to nye strategier for oppfølging ikke er dårligere (underlegen) enn dagens oppfølging med regelmessig fysisk oppmøte på Diakonhjemmet sykehus i forhold til å beholde lav sykdomsaktivitet over tid.

240 personer med aksial spondyloartritt som har lav sykdomsaktivitet og bruker biologiske legemidler (TNF-hemmere) vil bli rekruttert fra poliklinikken ved Diakonhjemmet sykehus. Deltakerne vil bli tilfeldig fordelt på 3 ulike grupper:

Gruppe A (Kontrollgruppen) vil få oppfølging slik den gjøres i dag med spørreskjema, blodprøver og konsultasjoner med oppmøte på sykehuset hver 6.måned.

Gruppe B (Digital hjemmeoppfølging) vil svare på noen få spørsmål angående sykdomsaktivitet hver måned i en pasient app, MyDignio. Studiepersonell vil monitorere disse svarene og kontakte deltakerne dersom det er indikasjoner på forverring av sykdomsaktiviteten.

Gruppe C (Pasientstyrt oppfølging) vil ikke bli satt opp til fastsatte konsultasjoner gjennom studieperioden på 1,5 år, men bli bedt om å ta kontakt med studiepersonell dersom de opplever en forverring av sykdomsaktiviteten.

Studien startet 7.september 2021. Alle deltakerne vil følges i 18 måneder.

Sa​​marbeid

Studien gjennomføres på Diakonhjemmet sykehus. Inger Jorid Berg er ansatt som post-doktor og Emil Thomassen er PhD-stipendiat i studien. Prosjektgruppen omfatter klinikere og forskere med ulike fagbakgrunner samt to brukerrepresentanter, statistiker og representant fra IT-avdelingen. I tillegg er en norsk og tre utenlandske klinikere/forskere med i prosjektgruppen som ekspertrådgivere.

​Tidslinje

2021-2028

Sist oppdatert 14.07.2023