Prosjekt:

Fibromyalgia Rehabilitation Screening Tool (FiRST)

Prosjektet er ferdigstilt. Utvikling av et spørreskjema for å målrette rehabilitering for pasienter med fibromyalgi og utbredte muskelsmerter (FiRST)

Prosjektleder

Kåre Birger Hagen

Om prosjekt​et

Fibromyalgi (FM) er et invalidiserende muskel-skjelettsyndrom av ukjent årsak. De diagnostiske kriterier er basert på utbredte muskelsmerter og andre somatiske symptomer.

Diagnostiske indikatorer og andre potensielt modifiserbare faktorer med kontinuerlige fordelinger kan gi informasjon om sannsynligheten for et framtidig helseutfall, og kan brukes som modifiserbare mål for behandling og rehabilitering.

Målet for dette prosjektet er å utvikle og validere et screeningverktøy som kan forutsi utfallet av rehabilitering for pasienter med FM og utbredte smerter. Prosjektet vil gi kunnskap for fremtidige utprøvinger og evalueringer av målrettede rehabiliteringsprogram for denne pasientgruppen.

I en prospektiv kohortstudie vil vi inkludere 1000 pasienter med FM og utbredte smerter som er henvist til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 

Samarbe​​id

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom NKRR, Diakonhjemmet Sykehus, Regional Koordinerende Enhet for ReHabilitering i Helse Sør-Øst, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest og Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliterings-institusjoner i Helse Midt Norge.

Omtale​​/publikasjoner

Ingen foreløpig. 

Tidsli​nje

2016-2020​

Sist oppdatert 04.11.2021