Prosjekt:

Utvikling av et behandlingsforløp for personer med håndartrose

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. (Tidligere «Jobbglidning ved revmatologisk poliklinikk: Kan første konsultasjon for personer med håndartrose gjøres av ergoterapispesialist?»)

​​Prosjektleder

Ingvil​d Kjeken

Pr​​osjektmedarbeidere

​​Professor Marte Feiring, leder av arbeidspakke 2. Anne-Therese Tveter, leder av arbeidspakke 3. Silje Zink og Hege Johanne Magnussen, PhD-studenter i arbeidspakke 2. Jorun N. Hansen og Trine A. Sjøvold er brukerrepresentanter i prosjektet.

Om​​ prosjektet

Det overordnede målet i prosjektet er å bedre tilgangen til kunnskapsbasert og kostnadseffektiv behandling for pasienter med håndartrose ved å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart forløp for denne pasientgruppen. I tre arbeidspakker vil vi, 1) evaluere om et ergoterapeutledet forløp er like trygt, effektivt og kostnadseffektivt som et revmatologledet forløp med hensyn til behandlingsrespons og pasienttilfredshet, 2) utforske nåværende forløp, og hva som bidrar til at roller og oppgaver kan flyttes mellom profesjoner og nivåer i helsetjenesten og 3) utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart behandlingsforløp for pasienter med håndartrose og strategier for å implementere dette forløpet. Se mer informasjon om de ulike arbeidspakkene under. 

Samarb​​​eid

Studien er utviklet i nært samarbeid med brukerrepresentanter og klinikere, som også vil bidra i prosessen med å implementere studieresultater i klinisk praksis. Deltagere i arbeidspakke 1. (totalt 400) ble rekruttert ved Martina Hansens Hospital og Diakonhjemmet Sykehus, mens informanter i arbeidspakke 2. var rekruttert ved St. Olavs Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Martina Hansens Hospital og Diakonhjemmet Sykehus.

Tidsl​inje

Prosjektet startet i 2017. Inklusjon i arbeidspakke 1. startet september 2017 ved Diakonhjemmet Sykehus og i november 2017 ved Martina Hansens Hospital, og ble avsluttet i oktober 2019. Datainnsamlingen var ferdig i desember 2020. Arbeidspakke 2. startet i august 2020. Gjennomføring av kvalitative intervjuer ved de fire deltagende sykehusene startet november 2020, og er per november 2021 i sluttfasen. Intervjuene ventes ferdig i løpet av vinteren 2022. Data analyseres og publiseres fortløpende. Prosjektet ventes avsluttet i 2024. 

Samtykke og datahåndtering

​Alle pasienter som deltar i prosjektet har fått muntlig og skriftlig informasjon om studien og har samtykket til å delta. Intervjuene ble tatt opp via diktafonappen til Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo, og lastet direkte inn i TSD. Tekstutdrag fra håndartrosepasienters journaler, hentet ut av fastleger i samarbeid med PraksisNett, er fratatt samtykke i henhold REK, NSD og personvernombudet ved OsloMet og Diakonhjemmet Sykehus, da dataene er fullstendig anonymisert (se detaljer under om arbeidspakke 2). Disse innhentes ved hjelp av Nettskjema koblet opp mot TSD, og lastes direkte inn i TSD. Samtykke fra fastleger innhentes skriftlig. 

Finansiering​

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, Oslo Metropolitan University, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Diakonhjemmet Sykehus.

Detaljer om de ulike arbeidspakkene

Her finner du informasjon om prosjektet sine arbeidspakker

Denne del-studien er designet som en randomisert, kontrollert "non-inferiority" studie. Forskningsspørsmål er som følger:

  1. Hva karakteriserer håndartrosepasienter som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten med hensyn til sykdomsaktivitet, leddaffeksjon, symptomer og funksjon?
  2. Er det nye forløpet like godt som det tradisjonelle med hensyn til behandlingseffekt i forhold til behandlingsrespons, sykdomsaktivitet, symptomer, funksjon, livskvalitet og pasienttilfredshet? 
  3. Er det nye forløpet mer kostnadseffektivt enn det tradisjonelle forløpet?
  4. Hvilke faktorer, uavhengig av forløp, predikterer god behandlingseffekt?​
Per november 2021 er datainnsamlingen avsluttet og datasettet er kvalitetssikret. Stilling for post doc/forsker som skal ha hovedansvaret for analyser og publisering er lyst ut.


Denne arbeidspakken er en kvalitativ studie der vi utforsker nåværende behandlingsforløp for håndartrosepasienter, og hva som bidrar til at roller og oppgaver kan flyttes mellom profesjoner og nivåer i helsetjenesten. Data innhentes ved hjelp av kvalitative intervjuer med håndartrosepasienter, revmatologer, og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten, samt fastleger og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. I tillegg analyseres tekstutdrag fra elektroniske pasientjournaler, henvisninger og epikriser fasilitert av fastleger som er rekruttert via PraksisNett. Da dataene som trekkes ut fra elektroniske journaler er fullstendig anonymisert innhenter vi ikke informert samtykke fra pasientene det gjelder. Vurdering av dette er gjort av REK, NSD samt personvernombud både ved Diakonhjemmet Sykehus og OsloMet. Det skal i løpet av 2022 i tillegg gjøres deltakende observasjon ved av hjelp​ konsultasjoner mellom helsepersonell og håndartrosepasienter ved to av sykehusene.

Hittil har vi samlet gjort 25 intervjuer med helsepersonell og 35 intervjuer med pasienter. Analyse av datamaterialet pågår, og de første artiklene ventes publisert i løpet av våren 2022. Analyse av tekstutdrag og deltakende observasjon gjennomføres i 2022.


Sammen med kunnskap fra tidligere forskning vil resultatene fra arbeidspakke 1 og 2 danne grunnlag for å utvikle et forslag til et nytt behandlingsforløp for pasienter med håndartrose. Dette skjer ved at vi samler en ekspertgruppe med brukerrepresentanter, behandlere og forskere. Gjennom en styrt avstemningprosess skal gruppen bli enige om hvordan et slikt forløp bør utformes, og hvilke strategier som bør brukes for å innføre forløpet i helsetjenesten.

Denne delen av prosjektet gjennomføres i 2024.​

 

Prosjektgruppe​

Prosjektgruppe​Diakonhjemmet sykehus, AP 1 og 2
​Martina Hans Hospital, AP 1 og 2
​St. Olavs Hospital, AP2
​Lillehammer Revmatismesykehus, AP2
​Avdelingsleder
​Kjetil Bergsmark
​Anne Prøven
​Erik Rødevand
​Liz Paucar Loli
​Roller og oppgaver
​​Rekruttere revmatologer til kvalitative intervjuer. Delta i diskusjon og publisering av resultater.
​ ​ ​
​Lokal koordinator
​Merete Herman
​Toril Hennig
​Randi Nossum
​Aud Rønningen
​Roller og oppgaver
​Delta i utformingen av studien. Rekruttere deltagere til AP 1 og 2. Delta i datainnsamling og i diskusjon og publisering av resultater.
​ ​ ​
​Ergoterapeut-spesialist
Åshild Hove
​Vivian Tryving Hornburg
​Roller og oppgaver
​Delta i datainnsamling, behandle deltagere (pasienter i AP1), delta i diskusjon og publisering av resultater.
​ ​ ​
​Revmatolog
​Barbra S. Christensen
​Andreas Diamantopolus
​ ​
​Roller og oppgaver
​Rekruttere, vurdere og behandle deltagere i AP1, rekruttere deltagere til AP2, delta i diskusjon og publisering av resultater.
​Lege
​Ida Haugen, ekspert i vurdering av rtg-bilder ​​ ​
​Pasientrepresentant 
​Jorun N. Hansen
​Trine A. Sjøvold
​Roller og oppgaver
Delta i utformingen av studien og i diskusjon og publisering av resultater. ​ ​ ​ ​

​Advisory ​Board​

Professor Jo Adams (University of Southampton and national lead for the Arthritis Research UK Centre of excellence for sport, exercise and osteoarthritis).
Professor Tanja Stamm, (head of Section for outcomes research at the University of Vienna). Professor Kryzia Dziedzic from the Primary Care & Health Sciences centre, a EULAR Center of Excellence at Keele University, UK.
Professor Bård Natvig (Department of General Practice at the University of Oslo). ​

Sist oppdatert 14.07.2023