Prosjekt:

Aktiweb

AktiWeb - Aktiv med web-basert støtte Staying active with web-based peer-support: A randomised controlled trial in patients with osteoarthritis

​​​​​​Prosjektledere

Anne Therese Tveter og Hanne Dagfinrud

Om pro​​​​sjektet

Hovedformålet med prosjektet er å prøve ut en ny strategi for å følge opp og støtte pasienter som skal ha trening som behandling. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og Norsk Revmatikerforbund (NRF).


Prosjektet gjennomføres for å undersøke effektene av et web-basert, likepersonstøttet treningsprogram, for å identifisere viktige faktorer (barrierer og fasilitatorer) som kan bidra til at anbefalt treningsbehandling etterleves, samt for å evaluere helseøkonomiske (kost-nytte) effekter av den nye oppfølgningsstrategien.


Pasienter med artrose i kne- og/eller hofteledd gjennomgår en grundig utredning av fysisk aktivitet, fysisk form og fysisk funksjon ved Diakonhjemmet Sykehus. Deltakerne i studien fordeles deretter tilfeldig til en gruppe (intervensjonsgruppe) som følger er web-baserte treningsprogram i regi av NRF, eller til en gruppe som behandles etter dagens praksis (kontrollgruppe). I NRFs web-baserte oppfølgingsprogram får pasientene et 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med løpende individuell nivåtilpasning, samt at de får tilbud om personlig kontakt med likepersoner i NRFs nettverk.


Etter 12 uker undersøkes det om det er forskjell mellom gruppene med hensyn til fysisk aktivitet, fysisk form, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, fysisk funksjon og livskvalitet.

​Samarbeid

Prosjektet gjøres i samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus/NKRR, Norsk Revmatikerforbund, likepersoner i revmatikerforbundet og brukerrepresentanter. Kåre Birger Hagen (folkehelseinsituttet) er medveileder i PhD-prosjektet.


Kenth Louis Hansen Joseph er ansatt i PhD-stillingen, som er finansiert av ExtraStiftelsen.

Omta​le/pu​​blikasjoner

Revmabloggen

Tidslin​je

2019-2022


Sist oppdatert 08.12.2022