Fagnettverk

NKRR deltar i og leder en rekke fagnettverk innen revmatologi og rehabilitering. Her finner du oversikten over noen av de mest sentrale nettverkene.

Fagnettverket for fysioterapeuter er etablert av NKRR som et nettverk for fysioterapeuter som jobber innen revmatologi. Hensikten er å bygge nettverk og styrke samarbeidet mellom fysioterapeuter som arbeider med pasienter med revmatiske sykdommer. Fagnettverket skal også bidra til faglig kompetanseoppdatering.

I forbindelse med Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering arrangeres det en fagdag som er åpen for alle fysioterapeuter. Ansvaret for planlegging og organisering av dette arrangementet går på omgang mellom revmatologiske avdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i samarbeid med NKRR.

Dersom du ønsker å bli med i fagnettverket, kan du kontakte prosjektkoordinator hos NKRR, Camilla Fongen, på tlf.: 22 45 40 48 eller e-post: camilla.fongen@diakonsyk.no​  Faggruppen for ergoterapeuter er et nettverk for ergoterapeuter som jobber innen revmatologi. Faggruppen arrangerer årlige fagdager som er åpne for alle. Arrangementet går på omgang mellom de ulike fagmiljøene i landet.

Bli med i fagnettverk for ergoterapeuter

Ta kontakt hvis du ønsker å bli med i nettverket: anne-lene.svartrud@diakonsyk.no

Nettverksforum for arbeidsrettet ergoterapi

Revmatologien er i endring. Det fordrer at ergoterapeuter kommuniserer tydelig hva de kan bidra med, for å fremme arbeidsdeltagelse for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Du kan delta i et faglig forum og en møteplass hvor ergoterapeuter innen revmatologi i Norge kan diskutere og utveksle erfaringer rundt arbeidsrettet klinisk praksis. Forumet har digitale møter tre ganger årlig via Norsk Helsenett. Forumet ledes av Eva Thorsen, Spesialergoterapeut ved Revmatismesykehuset Lillehammer. Ta kontakt med henne hvis du ønsker å bli med i forumet: eva.thorsen@revmatismesykehuset.no, tlf.: 40025956 

Nettverket skal bidra til å sikre likeverdige og kunnskapsbaserte lærings- og mestringstilbud til personer med revmatiske sykdommer i alle helseforetak og stimulere til fag- og kompetanseutvikling. Faglig nettverk for lærings- og mestringstilbud i revmatologi ble stiftet på et møte på Gardermoen 29. mai 2017.

Nettverket er etablert av NKRR med utspring i prosjektet POPOPP (pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi). I dette prosjektet ble det gjennomført en konsensusprosess (Delphiprosess) for å komme fram til hvilke aspektet pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi kan påvirke og hvilke instrumenter som kan måle disse aspektene.

Tverrfaglig

Tverrfaglig Nettverkets ledes av forsker ved NKRR Heidi A. Zangi. Det er nasjonalt og består av tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukere som arbeider med lærings- og mestringstilbud innen revmatologi.

Det arrangeres et årlig nettverksmøte.

Ønsker du å bli medlem i nettverket?

Kontakt Heidi A. Zangi på e-post heidi.zangi@diakonsyk.no

Nyttige lenker og vedlegg

Innføring i pasient- og pårørendeopplæring (kompetansebroen.no)​

Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse (mestring.no)

NIOR er et nasjonalt tverrfaglig nettverk for helsepersonell som jobber med revmatologi i Norge og er organisert innunder European League Against Rheumatism (EULAR). Organisasjonen arbeider med forebygging, behandling og rehabilitering rettet mot personer med revmatiske sykdommer og har som mål å bidra til styrket samhandling og fagutvikling på tvers av faggrupper, samt oppmuntre til forskning og formidling.

NIOR ble initiert av NKRR i 2007 og akseptert som nasjonal organisasjon innunder EULAR i 2008.

NIOR kan du følge både på hjemmesiden deres. Der kan du finne NIORs handlingsplan, medlemslister, informasjon om revmatisk sykdom, nyttige lenker og mye mer. Du kan også følge NIOR via Facebooksiden.

NIOR på ne​tt​

NIOR på Faceb​ook

Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering arrangeres hvert andre år og er et samarbeid mellom NKRR, Norsk revmatikerforbund, Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR, medlem av EULAR) og lokal vertskapskomite. Arrangementet går på rundgang mellom ulike steder i alle fire helseregioner.

Formål

Formålet med nettverkskonferansen er

  • Å bygge opp kompetanse innen revmatologisk rehabilitering så vi oppnår et best mulig rehabiliteringstilbud i hele landet.
  • Å bygge nettverk og møteplass mellom personer med revmatisk sykdom, fagpersoner (alle aktuelle profesjonsgrupper) og beslutningstakere.

NKRR arrangerer regionale nettverksmøter som en inkludert del av konferansen. Hensikten er at deltakere fra samme region kan samles til informasjon og diskusjon om den enkelte helseregions utfordringer og muligheter innen revmatologisk rehabilitering.


      

Sist oppdatert 20.09.2023