Henvisningskriterier og søknadsmal

Henvisning utarbeides av behandlende revmatolog
Søknaden fylles ut digitalt ved bruk av søknadsmalen under (kopier gjerne rett inn i ditt journalsystem). Det er viktig at de fem henvisningskriteringene er oppfylt, og at alle punkter i søknadsmalen fylles ut.

Elektronisk søknad sendes til: 
Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus og merkes "Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR"

Søknad per post sendes til:
Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR 
Diakonhjemmet Sykehus 
Postboks 23 Vinderen 
0319 Oslo

 • Inflammatorisk revmatisk sykdom*, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 • Alder over 18 år
 • Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 • Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 6 faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, revmatolog, sosionom og sykepleier)
 • Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av kulepunktene under):
  • Smerter og/eller utmattelse
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
  • Andre sykdommer (somatisk komorbiditet)​
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid)
  • Manglende tilbud i lokale helse- og sosiale tjenester

*aktuelle diagnoser: Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Juvenil ideopatisk artritt, Spondyloartritt, Bekhterev sykdom, Systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom, Polymyositt, Dermatomyositt, Inklusjonslegememyositt, Progressiv systemisk sklerose, Behcets syndrom, Polymyalgia revmatica, Temporalisarteritt, GPA/Wegeners granulomatose, Takayasus arteritt og ev. andre sjeldne inflammatoriske sykdommer behandlet av revmatolog.

Kopier teksten og fyll ut punktene:
Personalia (navn + fødselsnummer):
Telefonnummer:
Sivilstatus: 
Barn (alder hvis under 18 år):
Bosituasjon:
Yrke/yrkesstatus: 

Hoveddiagnose inkl. ICD10-kode: 
Komorbiditet:
Kort sykehistorie og sykdomsvarighet (legg ev. ved supplerende opplysninger, f.eks. tidligere journalnotat): 
Medikasjon: 
Er pasientens antirevmatiske medikasjon optimal?
Har pasienten behov for hjelp i personlig stell og daglige aktiviteter? 
Kliniske funn (leddstatus, høyde og vekt):

Hovedfokus under rehabilitering, beskriv behovet for seks faggrupper (revmatolog, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier):
Er rehabiliteringstiltak på 2. og ev. 1. linjetjenestenivå vurdert/prøvd ut tidligere? 
Kontaktpersoner lokalt:
– Fastlege: 
– Revmatologisk avdeling/revmatolog: 
– Andre faste behandlere/kontaktpersoner (fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog/psykisk helsetjeneste, NAV-veileder etc.):​

Sist oppdatert 04.10.2023