Faggrupper

Hos NBRR jobber vi tverrfaglig, og seks faggrupper samarbeider tett med pasientene som kommer til rehabilitering hos oss.

En lege og en pasient

​Ved starten av et rehabiliteringsopphold får pasienten samtaler med ulike faggrupper som samarbeider tett. En tverrfaglig tilnærming og samhandling med henvisende instans og lokale samarbeidsparter er sentralt i pasientbehandlingen. 

Målet med samtalene mellom pasient og fagpersonene er å hjelpe pasienten å håndtere utfordringer på en best mulig måte. Det er pasientens behov som styrer samtalen.

Fysioterapeuten gjør en bred kartlegging av fysisk form og funksjon, som inkluderer bevegelighet, styrke, utholdenhet og kondisjon. Pasientene får individuell veiledning og treningsoppfølging gjennom oppholdet. Det er mulighet for egentrening i tillegg. Ulike former for fysisk aktivitet og trening tilpasses individuelt. Hver pasient får sin faste fysioterapeut.

Psykologen benytter seg av metoder som kognitiv terapi, motiverende intervju eller acceptance and commitment therapy (ACT). Målet med samtalene er å styrke pasienten til å håndtere de utfordringene sykdommen gir på en best mulig måte. Eksempler på psykologiske utfordringer er smertemestring, sykdomsforståelse, bekymring, depressive tanker, selvfølelse, motivasjon og relasjon til andre.


Ergoterapeuten spør etter pasientens daglige aktiviteter, og kartlegger mulige aktivitetsproblemer. Samarbeidet handler om å finne passende tiltak som gjør at nødvendige og ønskelige oppgaver og aktiviteter i hjem, arbeid og fritid kan gjennomføres. Det kan handle om aktivitetsregulering, struktur på dagen, fordeling av krefter, endring av omgivelser og bruk av hjelpemidler. 

Sosionomen har fokus på sosiale faktorer og hvordan de påvirker livet med revmatisk sykdom. Det kan for eksempel være spørsmål og utfordringer knyttet til arbeid, utdanning, økonomi, hjemmesituasjon og sosiale omgivelser generelt. Vi ser nærmere på hva som kan være relevante ressurser og muligheter i prosessen med å påvirke aktuell situasjon i ønsket retning. En sentral del er å avklare om det er behov for hjelp og/ eller oppfølging fra helse- og velferdstjenester lokalt.

Alle pasienter blir tatt imot og undersøkt av enhetens revmatolog ved innkomst, og pasienten får medisinsk oppfølging av samme lege gjennom oppholdet.

Revmatologen har først og fremst fokus på smerter og funksjonsbegrensninger relatert til den revmatologiske sykdommen. I tillegg kan det være nødvendig å utrede symptomer utover den revmatologiske sykdommen, da disse også kan ha en innvirkning på pasientens liv. Revmatologen har et spesielt fokus på pasientens sykdomsforståelse, og gir tilpasset informasjon som kan styrke pasientens egne ressurser og helsefremmende adferd.

Revmatologen er med på alle tverrfaglige møter i enheten, og sørger for at medisinsk utredning og tiltak integreres i rehabiliteringsprosessen.

Sykepleieren er til stede og tilgjengelig for pasientene hele døgnet. De bistår pasientene i utarbeidelse av rehabiliteringsplan og støtter opp i rehabiliteringsprosessen med blant annet motiverende samtaler, undervisning og hjelp til aktivitetsregulering. Som et vitkig supplement i behandling av smerte og utmattelse, tilbyr sykepleierne innføring og veiledning i mindfulness. I tillegg følger de opp medisinske tiltak og har tett dialog med revmatologen. Alle pasientene har en primærsykepleier som følger dem ekstra tett. Hvis pasienten har pleiebehov, vil sykepleier hjelpe til med det.

Klinisk farmasøyt har individuell samtale med alle pasientene og samarbeider tett med revmatologen i teamet.

Ved behov henvises pasienten til klinisk ernæringsfysiolog, ortoped, psykiater, sykehusprest og andre fagpersoner på sykehuset. 


Sist oppdatert 27.09.2023