Medisin og helsefag

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til pasientsikkerhet, samhandling, legemiddelhåndtering, smittevern, beredskap, kvalitetssystem, avvikssystem og melding, tilsyn og interne revisjoner og helserett. Avdelingen består også av juridisk rådgiver og spesialrådgiver med ansvar for beredskap og interne tilsyn.

Avdelingen har ansvar for å vedlikeholde struktur og rammer for sykehusets kvalitetssystemer, herunder forvaltning av EK og Synergi. Andre oppgaver er forebygging og overvåkning av sykehusinfeksjoner, håndtering og oppfølging av utbrudd.

Avdelingen administrerer sykehusets deltakelse i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, har kvalitetsforbedringskompetanse og bistår de pasientnære avdelingene i ulike innsatsområder.

En av avdelingens oppgaver er å bidra til å realisere samhandlingsreformens intensjoner. Gjennom dialog på tvers av sykehusets avdelinger, mellom sykehuset, primærhelsetjenesten i Oslo kommune og sentrale instanser skal enheten bidra til å sikre god pasientbehandling, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Sykehusets arbeid baserer seg på oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst, samarbeidsavtaler, sentrale føringer forankret i lover og forskrifter og av sykehusinterne planer.

Vi jobber blant annet med pakkeforløp, behandlingslinjer, kunnskapsutvikling, kompetansedeling og elektronisk meldingsutveksling, og avdelingen deltar i ulike samarbeidsarenaer internt og eksternt. Sykehusets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg og kvalitetsrådgivernettverk koordineres av enheten. HTE (helsetjenester til eldre), koordinerende enhet og praksiskonsulentordningen hører også til Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

OppmøtestedEt par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo