IPS ressurssenter, Oslo – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Regionalt ressurssenter IPS

Her finner du informasjon om IPS ressurssenter, Oslo. IPS ressurssenter, Oslo er ett av fem steder i Norge med status som Regionalt ressurssenter for IPS.

Det femte regionale IPS ressurssenter ble på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med NAV Oslo, etablert Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i 2020. IPS Oslo Vest har derfor nå, tillegg til sitt ordinære arbeid, oppgaver knyttet til de regionale funksjonene ved ressurssenterene.

Formålet med ressurssentrene er å utvikle og styrke felles kompetanse om IPS (Individuell jobbstøtte) i helsetjenesten og NAV. Dette gjøres blant annet gjennom å:

 1. bidra til å styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og NAV, om felles brukere/pasienter
 2. tilby opplæring av nye IPS- programmer
 3. videreutvikle IPS- tjenesten
 4. kvalitetssikre IPS- tjenesten

De ansatte i IPS- teamet ved IPS Oslo Vest jobber alle dedikert for å nå disse målene. Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Ta i mot hospitanter, påmelding på Napha.no
 • Bidra på kurs og opplæring av IPS, både nasjonalt, i samarbeid med Napha, og de øvrige regionale ressurssentrene
 • Bidra med implementeringsstøtte til nye IPS- program i Oslo


I 2020 fikk NAV Oslo midler av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å etablere et IPS-ressurssenter. Ressurssenteret ble lagt til IPS Oslo Vest som dermed blir det femte regionale ressurssenteret for IPS. Ressurssentrene skal blant annet hjelpe nye IPS-prosjekter med etableringen og hjelp til å integrere IPS-teamet i helsetjenesten, samt bidra i kurs og opplæring av ansatte.

IPS Oslo Vest er et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og NAV-kontorene i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. De har samarbeidet siden oppstarten i 2013 og teamet består av seks jobbspesialister, to metodeveiledere/jobbspesialister og en IPS-koordinator, som alle skal ha en rolle i ressurssenteret. Ved IPS Vinderen har jobbspesialistene vært en del av behandlingsteamene i flere år. Resultatet av dette er godt samarbeid om felles jobbsøkere/pasienter, som er av stor betydning for å oppnå gode resultater når det gjelder arbeidsformidling og jobbfastholdelse.

IPS-team som ønsker hospitering eller faglig støtte, kan bestille dette via lenken under:

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Hvordan kan IPS Regional rådgiver hjelpe IPS-tjenestene?

Trenger du bistand eller veiledning til å etablere eller utvikle din IPS-tjeneste kan du kontakte regional IPS rådgiver Camilla Kötterheinrich eller Thomas Gulbrandsen  på e-post eller telefon:

Camilla Kötterheinrich
E-post: Camilla.Kotterheinrich@diakonsyk.no / Camilla.Rytter.Kotterheinrich@nav.no Tlf.95 87 60 79

Thomas Gulbrandsen 
E-post: Thomas.Gulbrandsen@diakonsyk.noThomas.Gulbrandsen@nav.no  ​
Tlf.: 90 74 27 65


Ønske om etablering av IPS team

 • Samtaler og informasjon om IPS og betydningen av å starte en slik tjeneste
 • Samarbeidspartnernes forpliktelser
 • Finansiering
 • Samarbeidsavtale
 • Tilby forberedende samtaler om klargjøring før implementering
 • Informasjon om hvor man kan skaffe mer kunnskap om IPS
 • Tilby opplæring/informasjon om IPS tilnærming – kvalitetsskala
 • Implementeringsplan

Planlegging og oppstart

 • Eventuell søknad om tilskuddsmidler
 • Etablering av styringsgruppe og prosjektplanlegging/planlegging av implementering
 • Utlysning og ansettelse av metodeveileder
 • Utlysning og ansettelse av jobbspesialist
 • Integrering i behandlingsteam
 • Organisering av IPS-tjenesten
 • Handlingsplan for oppstart og drift

Digitale støttesystemer og dokumentasjon

 • Tilganger til systemer i organisasjonene
 • Rutiner (møtestruktur, dokumentasjon, henvisninger m.m)
 • Rapportering
 • Digitalisering

Kompetanse- og tjenesteutvikling

 • Utarbeidelse av opplæringsplan (nyansatte og etablerte jobbspesialister og metodeveiledere)
 • Tilby kurs i IPS tilnærming (metodeveiledere/jobbspesialister/behandlere/ledere, lokale fagdager)
 • Kvalitetsskala
 • Hospitering
 • Deltakelse i fagmiljø og nettverk
 • Bistå styringsgrupper, ledere og metodeveiledere
 • Veiledning av IPS-rollene

Evaluering og kvalitetssikring

 • Forberedelse og planlegging av evaluering
 • Gjennomføring av evaluering
 • Handlingsplan og oppfølging etter evaluering
Sist oppdatert 28.04.2022