Poliklinikk psykisk helse og arbeid

For pasienter

Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer over 18-år som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

Vi er et tverrfaglig team bestående av psykologer, psykiatere og psykiatriske sykepleiere som gir psykologisk behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv atferdsterapi. Det drives kontinuerlig forskning på behandlingen for å stadig forbedre tilbudet til våre brukere.​ Denne forskningen dokumenterer at mange har hatt stort utbytte av behandlingstilbudet. 

Dersom du har psykiske helseproblemer, kan du ha behov for hjelp til å holde deg i arbeid eller til å vende tilbake etter langtidssykefravær. Sykmelding med vekt på fravær og hvile brukes ofte ved sykdom. Ved angst- og depresjonslidelser er nærvær og aktivitet viktig. Det gir hverdagen form og struktur, med mindre rom for passivitet, bekymring og tunge tanker.

Jobben kan være en kilde til styrket selvfølelse, trygghet og tilknytning. Samtidig kan en arbeidsplass preget av mistrivsel og konflikter, forårsake betydelig stress. Dette gjelder også når arbeidspresset er urimelig høyt med liten kontroll over egen arbeidssituasjon. Tilrettelegging av arbeidet er viktig både når forhold på jobben bidrar til de psykiske plagene, og når depresjon eller angst svekker evnen til å fungere i arbeid. ​

Langvarig sykmelding kan forsterke psykiske plager

Å være fullt sykmeldt kan gjøre de psykiske plagene tyngre, særlig dersom man blir sittende mye hjemme med seg selv og tunge tanker. Personer som har erfaring med angst eller depresjon, forteller nemlig at det er mange hindringer for å komme tilbake etter en lang sykmeldingsperiode. Jo lenger man er borte, desto større blir disse barrierene. Samtidig er det gjerne vanskelig for dem å snakke med ledere og kolleger om situasjonen. Når man føler seg nedfor, har man ikke lyst til å belaste andre. Da er det lett å isolere seg. Dette blir en ny barriere for tilbakevending.​

Gradert sykmelding er ofte et bedre alternativ

Dersom sykmelding er nødvendig, er det positivt at du velger gradert sykmelding fremfor full sykmelding. Denne løsningen innebærer at du utfører en del av arbeidet ditt og får lønn for det, og at det utbetales sykepenger for den resterende delen. Du kan enten ha redusert arbeidstid eller være full tid på jobb, men bare yte for eksempel 50 prosent av det du normalt ville gjøre. Da opprettholder du kontakten med arbeidsplassen, og får mulighet til å kombinere behandlingstiltak med tiltak på jobben. Dermed styrker du også effekten av behandlingen.​

Viktig tema i behandlingen

I samtalene med behandleren din kan du drøfte hvordan du kan møte barrierer for tilbakevending til arbeid på en god måte. Sammen kan dere sette opp en konkret plan for hvordan du vil gå frem. ​​

--- Behandlingstilbud ---

Behandlingen ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid er basert på kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Det er godt dokumenterte terapiformer ved psykiske helseproblemer og stressbelastninger, som fremheves i nasjonale retningslinjer for behandling. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i din hverdag her og nå. Din opplevelse av situasjonen og dine behov står i sentrum. Det er tre sentrale mål: Få kontroll over problemer, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, og finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer.

Vi legger vekt på mestring av depressive plager, angstplager og søvnproblemer. Samtidig snakker vi om håndtering av situasjonen på jobb. For deg som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlingen strekker seg vanligvis opp mot 8–12 timer.​ Les mer via lenken under:

Jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon (pdf)​​

  • God informasjon om angst og depresjon og ulike tiltak som kan hjelpe deg for å beholde framgangen fra behandlingen.​
  • Hjelp til å etablere hensiksmessige tanke- og handlingsmønstre, og til å forstå og mestre vanskelige følelser.
  • Tiltak for å begrense tiden som brukes til energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
  • Hjelp til å holde på framskrittene fra behandlingen og redusere risikoen for tilbakefall. 
  • Ved behov trene på gode måter å kommunisere på, både på jobb og i privatlivet, og å styrke evnen til problemløsing.
  • Finne frem til aktiviteter privat og på jobb som gir økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse.
  • Etablering av struktur og døgnrytme i hverdagen.
  • Hjelp for utmattelse og søvnproblemer.

Du skal kjenne seg respektert og ivaretatt, og kunne medvirke aktivt i din egen behandling. Søkelyset rettes derfor også mot dine sterke sider og egenskaper, og ressurser og muligheter. Behandlingen fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Mellom hver time vil du også bli bedt om å fylle ut et enkelt skjema for å følge opp framgangen i behandlingen.

Tilbudet er for deg som er over 18 år og som har en angst eller depresjonslidelse og som ønsker behandling av dine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole.​

​Behandlingstilbudet er en tjeneste fra spesialisthelsetjenesten og du trenger legehenvisning for å delta. I henvisningen må det stå relevant informasjon om din situasjon slik at vi kan avgjøre hvorvidt tilbudet er egnet for deg. ​

Når legen din har henvist deg til oss, blir henvisningen vurdert av vårt inntakspersonell. Her vurderer vi om du er i målgruppen for vårt behandlingstilbud. I så fall blir du raskt kalt inn til en samtale for å vurdere ditt behov for behandling nærmere. Her gjør vi en standardisert utredning for å kartlegge dine plager, samtidig som vi får høre mer om deg og din situasjon. Denne samtalen varer vanligvis en drøy time.  

Dersom vårt tilbud ikke vurderes å være riktig​ for deg, vil vi henvise deg videre om det er behov for det. Vi kan også gi deg råd om hvor du kan søke annen tilpasset hjelp.  

​Dersom vårt tilbud vurderes å være riktig fo​r deg, får du et behandlingstilbud. Hvis du takker ja, vil behandlingen starte etter gjennomsnittlig 4 til 6 uker. 

I denne ventetiden får du tilbud om å delta på Introduksjonskurs i mestring av ang​st og depresjonHer lærer du mer om angst og depresjon, og om hvordan du kan få størst mulig utbytte av behandlingstilbudet. Vi ser også på ulike sammenhenger mellom psykisk helse og arbeid. Kurset går over fire uker og arrangeres hver tirsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i våre lokaler i Forskningsveien 7Les mer om kurset via lenken under: 

Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon​Sist oppdatert 18.11.2022