Norwegian studies of psychological treatments and work (NOR-WORK)

NOR-WORK er et prosjekt tilknyttet Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Prosjektledere

Odin Hjemdal, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.
Kåre Osnes, overlege/forsker ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Om forskningen

Vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon er en ledende årsak til sykefravær og uførhet i Norge. De fleste ønsker å være i arbeid, og det er viktig med tiltak som bidrar til at man kan være på jobb til tross for psykiske helseproblemer. 
Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr korttids kognitiv atferdsterapi eller metakognitiv terapi med jobbfokuserte intervensjoner. Behandlingstilbudet er spesialisert for personer som strever med angst og depresjon, som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.

Jobbfokuserte tiltak integrert med evidensbasert terapi

Det er solid dokumentasjon for at psykologisk behandling har effekt på depresjon og angstlidelser. Imidlertid er det lite dokumentasjon for at symptombehandling alene har effekt på retur til arbeid. Jobb bør være et eksplisitt tema og systematisk integreres i behandlingen for at en sykemeldt pasient ikke bare skal bli frisk fra psykisk lidelse, men også komme tilbake i jobb.

I behandlingen ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid integreres arbeidsrettede tiltak med evidensbasert kognitiv atferdsterapi eller metakognitiv terapi. Arbeidsrettede tiltak i behandlingen kan for eksempel være psykoedukasjon om sammenhengen mellom psykisk helse og arbeid, kartlegge antakelser om at sykemelding, utforske forventninger og barrierer for å komme tilbake i jobb, drøfte hva som kan være jobbrelaterte mål, dialog med arbeidsplassen, jobbtilrettelegging, forebygging av tilbakefall. Det legges vekt på bevisstgjøring av både ressurser og funksjonsvansker, og arbeidsdeltakelsen økes gradvis og planmessig. Terapi og jobbintervensjoner skjer parallelt, ikke sekvensielt.

Les mer om jobbfokuser terapi ved depresjon og angstlidelser

Brukermedvirkning

Brukerrepresentanter fra Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse deltar i forskningsgruppen.

Les om brukermedvirkning i helseforskning i Norge – forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene (helse-sorost.no)

Finansiering

Forskningen har blitt finansiert av Helse Sør-Øst, Stiftelsen DAM og Norges forskningsråd. 

Stipendiater/forskere

Is metacognitive theray and work focus effective for sustained return to work after sick leave due to common mental disorders? Maintaining the Functional Capacity of the Workforce (AtWork) 

Veileder: Professor Odin Hjemdal 
Forsker: Ph.d. stipendiat Kristian Phil Frederiksen
Tidsperiode: 2023-2027
Finansiering: Norges forskningsråd

 

NOR-WO​R​K delpro​​sjekter

Prosjekt​​leder

Kåre Osnes, overlege/forsker ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)
 

Om​ prosjektet

Alle pasientene som behandles ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid får tilbud om å delta i den samtykkebaserte forløpsstudien. Pasientene mottar kognitiv eller metakognitiv terapi og fleksible, integrerte jobbfokuserte intervensjoner. Studien ser på hvilken effekt behandlingen har for plager med angst og depresjon og betydningen av tiltak for å unngå langtids sykefravær og uførhet. Pasientene fyller ut en rekke selvutfyllingsskjemaer (før og etter behandling og 6 måneder etter behandlingslutt), som sammen med nasjonale trygdedata utgjør grunnlaget for analysene.

 

Prosj​​ektleder

Odin Hjemdal, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)
 

Om prosjek​​tet

Hensikten med denne studien er å evaluere effekten av metakognitiv terapi og jobbfokuserte intervensjoner for pasienter som er sykemeldt for angst og depresjon. Metakognitiv terapi er en relativt ny psykologisk behandlingsmetode utviklet i England og forskning indikerer svært god effekt for pasienter med angst og depresjon. Jobbfokuserte intervensjoner er integrert i behandlingen av symptomer på angst og depresjon, med mål om å hjelpe pasienter tilbake i arbeid og å forebygge sykefravær. Det er en randomsiert kontrollert studie (RCT), som sammenligner en behandlingsgruppe med en venteliste kontrollgruppe (N=240). Inklusjon til studien foregikk fra januar 2018 og til november 2020. 
 
Sykefraværsdata samles inn ved selvrapport og nasjonale trygdedata to år før behandling og fire år etter behandling. Angst- og depresjonssymptomer samles inn ved selvrapport før og etter behandling, samt 6 og 12 måneder etter behandling.  
 
Prosjektet skal undersøke behandlingseffekten ved kvantitativ metode av endringer i angst, depresjon og redusert sykefravær, ved en sammenlikning av en behandlingsgruppe og venteliste kontrollgruppe.
 
 
Ett delprosjekt benytter kvalitative metoder for å undersøke hva som bidro til endring både med tanke på symptomer og retur til arbeid i studien: Kvalitativ studie av jobbfokusert metakognitiv terapi "Erfaringer ved retur til arbeid for pasienter med angst og depresjon. Perspektiver fra pasienten selv og sykmeldende lege". Gjennom kvalitative intervjuer og fokusgrupper vil vi innhente perspektiver og erfaringer fra pasienter ved PRT og sykmeldende lege som har deltatt i den randomiserte kontrollerte studien ved poliklinikken. Prosjektet gir verdifull innsikt i bruker erfaringer og danner grunnlag for utvikling av ny forståelse. Semistrukturerte intervjuer er gjennomført med 23 pasienter og fokusgruppeintervjuer er gjort med mellom 20-30 leger.
Sist oppdatert 07.05.2024