Oversettelse og validering av spørreskjemaet Avoidance – Endurance fast screening (AE-FS)

Prosjektet skal kvalitetssikre egenskapene og egnetheten (validere) til den norske versjonen av spørreskjemaet Avoidance‐Endurance fast screening (AE‐FS).

​​Prosjektleder

Kåre Osnes, overlege/forsker Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus).
 

Om prosj​​ektet

Skjemaet er en kortversjon av et mer omfattende spørreskjema, utviklet av smerteforskere i Tyskland, har spørsmål rettet mot å fange opp pasienter som på en uheldig måte fortsetter med pågående aktivitet til tross for smerter. Det er et handlingsmønster («endurance») som over tid kan bidra til overaktivitet og overbelastning som forsterker smerter. Kartlegging av handlinger og tanker om smerter er viktig for å kunne skreddersy behandling av langvarige smerter til hver enkelt pasient. I valideringsstudien vil vi også vurdere samsvar mellom det oversatte skjemaet og andre relevante instrumenter brukt til å registrere langvarige smerter, psykiske symptomer og generelle somatiske symptomer. Det planlegges å inkludere 100 pasienter med langvarig smerteproblematikk og revmatisk lidelse, som er henvist til psykologisk behandling ved PHT. Spørreskjemaene fylles ut på papir ved behandlingsstart. Flere pasienter vil også bli intervjuet om akseptabilitet og forståelse av spørreskjemaet.
 

Sama​​rbeid

Prosjektet har sitt utspring i Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken (PHT) og er et samarbeid mellom Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen/Klinikk for psykisk helse og rus og Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning.
Sist oppdatert 20.03.2024