MOP - Mechanisms of Change in Psychotherapy (Endringsmekanismer i psykoterapi)

MOP-studien er en randomisert klinisk studie blant pasienter med depressiv lidelse, hvor formålet er å undersøke hva som virker i samtaleterapi, og for hvem.

​​Prosjektleder

Jan Ivar Røssberg, professor/overlege ved Det medisinske fakultet (Universitetet i Oslo) og Oslo universitetssykehus.

Om prosjek​​tet

MOP-studien er en randomisert klinisk studie hvor formålet er å undersøke hva som virker i samtaleterapi, og for hvem. Studien inkluderer pasienter med depressiv lidelse, som er en hyppig forekommende tilstand hos pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten. Inkluderte pasienter vil bli randomisert til psykodynamisk terapi eller kognitiv atferdsterapi og gjennomgå evaluering før, under og etter behandling, i tillegg til ett og tre år etter avsluttet behandling. 


Samarbe​​id

Studien utgår fra Seksjon for behandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og pasienter inkluderes fra Nydalen DPS og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet sykehus. 
Sist oppdatert 10.07.2023