Torkil Berge

Fagutviklingsrådgiver og psykologspesialist ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Torkil Berge
Fagutviklingsrådgiver og psykologspesialist Torkil Berge

Screening for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling

"Depresjon og angst er utbredt hos pasienter med hjertesykdom og predikerer dårligere prognose, økt dødelighet og redusert etterlevelse av behandling. I nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefales rutiner for screening, men det er mangel på studier av slik praksis ved norske sykehus. Hensikten med denne studien var å implementere en enkel metode for screening av symptomer på depresjon og angst hos pasienter med hjertesykdom."

Les mer: Screening for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling

Søvntyvene: Veiledet selvhjelp ved søvnproblemer og sykdom

Søvnproblemer er hyppig forekommende hos mennesker med somatisk sykdom og skade. Et fåtall av disse får psykologisk behandling som anbefales som førstevalg ved insomni. Formålet med prosjektet er å bidra til bedre mestring og livskvalitet hos pasienter med langvarige søvnproblemer og sykdom ved utvikling av et mestringskurs og veiledet selvhjelpsmateriell. Mestringskurset vil evalueres gjennom prosjektet Kvalitetsstudie av Lærings- og mestringskurs for søvnproblemer og somatisk lidelse.

Les mer: Veiledet selvhjelp ved søvnproblemer og sykdom (PDF)

Søvntyvene: Kognitiv atferdsterapi ved insomni (søvnvansker)

Søvnproblemer er vanlig ved psykiske lidelser og kan også være en årsak til psykiske helseproblemer. Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for langvarige søvnproblemer. Tilnærmingen inkluderer atferdsmessige metoder som søvnhygiene, stimuluskontroll og søvnrestriksjon. Dessuten legges det vekt på bearbeiding av tankemønstre som forsterker søvnproblemer og reduksjon av energitappende og påtrengende grubling og bekymring. Kurset består av seks ukentlige samlinger à to timer, og en oppfølgingssamling to måneder etter sjette samling.

Se kurset: Kognitiv atferdsterapi ved insomni (søvnvansker)

Plagen med magen – Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

Det er anslått at omlag 11 % av den voksne befolkningen rammes av irritabel tarmsyndrom. Irritabel tarmsyndrom kan føre til arbeidsfravær og samlivsproblemer, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet. Tilnærmingen for irritabel tarmsyndrom i vårt prosjekt er basert på forskning om mekanismer for endring, det vil si hvilke tiltak som bidrar mest til resultatet av psykologisk behandling ved irritabel tarmsyndrom. Vi vil utvikle to detaljerte manualer for behandling av irritabel tarmsyndrom, en for behandling i gruppe og en for individuell behandling. Det er planlagt å inkludere rundt 40 pasienter til individuell- eller gruppebehandling.

Behandlingen blir evaluert gjennom prosjektet:

Kvalitetsstudie av Plagen med magen – Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom (dam.no)

Torkil Berge er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider som psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Berge er leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (kognitiv.no), og var i perioden 1997 til 2007 redaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

 

Sist oppdatert 02.02.2024