Niamh MacSweeney

Postdoktor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Smilende dame med blå øyne og mørkt krøllete hår

Hjerne og kognisjon hos barn og unge utvikler seg via komplekse samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer. Forbedret innsikt i disse utviklingsprosessene kan hjelpe oss å forstå mekanismene som ligger til grunn for psykiske helseproblemer. I vår gruppe er vi interessert i hvordan genetiske, sosioøkonomiske, miljømessige og psykososiale faktorer påvirker vår nevrokognitive utvikling og fører til økt risiko eller motstandskraft mot psykiske problemer.
 
 

Ungdomsårene kjennetegnes av enorme biologiske-, psykologiske- og sosiale endringer. Jeg er interessert i hvordan det påvirker utviklingen, særlig risiko for psykiske vansker både i ungdomsårene og i voksenlivet.

I doktorgraden min undersøkte jeg hvordan strukturelle og funksjonelle trekk ved ungdomshjernen er relatert til risiko for å utvikle depressiv lidelse, med spesielt fokus på forskjeller i tidspunktet for pubertalmodning. I mitt postdoktorarbeid ser jeg frem til å forskere videre på dette. Jeg vil bruke longitudinelle data for å undersøke faktorer som bidrar til individuelle forskjeller i hjernemodning og pubertetsutvikling hos ungdom, hvordan det relateres til psykiske vansker over tid. Overordnet, håper jeg at forskningen min kan identifisere faktorer som predikerer både positive- og negative utviklingsbaner, slik at vi kan skape et miljø som gir unge mennesker muligheten til å blomstre i sin utvikling. 

 • B.A. (Joint-Hons) i psykologi med engelsk litteratur (Trinity College Dublin, 2018)
 • PhD. i psykiatri (University of Edinburgh, 2023) 
 

 • Multimodal hjerneavbildning
 • Strukturell og funksjonell hjerneutvikling i ungdomsårene
 • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med mental helse
 • Pubertal modning

I am interested in how the immense biological, psychological, and social changes that characterize adolescence shape developmental outcomes, especially mental health risk, as youth progress through the second decade of life and enter adulthood. My doctoral research investigated how structural and functional features of the adolescent brain relate to depression risk, with a particular focus on differences in the timing of pubertal maturation. In my postdoctoral work, I am excited to continue this line of research using longitudinal data to explore the factors contributing to individual differences in adolescent brain maturation and pubertal development, and how they relate to mental health risk over time. The overall aim of my research is to identify factors that predict both positive and negative developmental trajectories so that we can create an environment that gives young people every opportunity to flourish in their development. 
 

Background

 • B.A. (Joint-Hons) in psychologi with english literature (Trinity College Dublin, 2018)
 • Ph.D. i psychiatry (University of Edinburgh, 2023) 
 

Interests

 • Multimodal brain imaging
 • Structural and functional brain development in adolescence
 • Neurocognitive development in the context of mental health
 • Pubertal maturation
 
Sist oppdatert 02.02.2024