Foto av prøvemaskin med lab-sykeleier

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking og analysearbeid for pasienter innlagt i sykehuset og for polikliniske pasienter i sykehusets sektor. Disse har henvisninger fra sykehusets leger og fra legene i primærhelsetjenesten.

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking og analysearbeid for pasienter innlagt i sykehuset og for polikliniske pasienter i sykehusets sektor. Disse har henvisninger fra sykehusets leger og fra legene i primærhelsetjenesten. 

Avdelingen har et bredt analyserepertoar innen medisinsk biokjemi, og sammen med riktig analysekvalitet og god service skal avdelingen gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling. I tillegg videresendes prøver for analysering til samarbeidende spesiallaboratorier som Mikrobiologisk, Immunologisk og Patologisk avdeling på OUS Ullevål og Hormonlaboratoriet på OUS Aker. 

Årlig utfører vi ca. 1,6 millioner analyser og håndterer 135.000 prøver. En fjerdedel av prøvene tas av polikliniske pasienter som kommer til blodprøvetaking på avdelingens poliklinikk.

Prøvetakingspoliklinikk

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 7.30-15.30.
Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 7.30-12.
Lørdag/søndag/helligdag: stengt.

Timebestilling ikke nødvendig, med unntak av glukosebelastning. Bestill time på tlf.: 22 45 15 70

Adresse

Poliklinikkinngangen i Reidar Kobros vei 7 i sykehusets underetasje.

Akkreditert virksomhet, Id TEST 193

Avdeling for medisinsk biokjemi ble i november 2004 akkreditert etter den internasjonale standarden NS EN ISO/IEC 17025, som innebærer at avdelingen har et veldokumentert kvalitetsstyringssystem som er godt implementert. Standarden setter krav til ledelse, dokumentstyring og kvalitetssikring av hele prøveprosessen. Kvaliteten sikres gjennom engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse og kontinuerlig arbeid med forbedring av kvaliteten på våre tjenester. Avdelingen har årlig tilsyn og bedømming av oppfyllelse av krav fra Norsk Akkreditering. Fra april 2019 er avdelingen akkreditert etter den internasjonale standarden NS EN ISO/IEC 15189.

Samarbeid

Vi ønsker et nært samarbeid med våre rekvirenter og pasienter, og ønsker tilbakemeldinger spesielt ved mistanke om analysefeil. På denne måten kan vi gjennomgå og forbedre våre rutiner. 

Bemanning

Avdelingen har døgnkontinuerlig bemanning. 

Analyseutstyr

Avdelingen er fullautomatisert, og instrumentene er koplet elektronisk til laboratoriedatasystemet. Dette sørger for rask og korrekt resultatrapportering. Resultatene rapporteres elektronisk til sykehusets pasientjournalsystem og legesentre i sektoren. Alle eksterne rekvirenter og rekvirenter som ikke er elektronisk oppkoplet mottar skriftlige resultatrapporter.

 

Fagområde

Instrument

Klinisk kjemi og immunkjemi 2 stk. Cobas 8000
Hematologi Sysmex XN-9000
DI-60 Cellevision
SP-10 Utstryks- og fargemaskin
SR InterRliner
Koagulasjon STA-R Max
Blodgass 3 stk. ABL 90 plus
Urin stix Clinitec Advantus

Vakthavende bioingeniør
Tlf: 22 45 15 70  (tilgjengelig hele døgnet)
 
Klinikkleder
Gro Jensen
E-post: gro.jensen@diakonsyk.no, tlf.: 95 72 02 65
 
Avdelingsleder
May-Britt Solem
E-post: may-britt.solem@diakonsyk.no, tlf.: 93 82 67 87
 
Enhetsleder
Lise Kristensen
E-post: lise.kristensen@diakonsyk.no, tlf.: 97 54 32 03
 
Kvalitetsrådgiver
Ingunn Stenberg
E-post: Ingunn.BjerkvikStenberg@diakonsyk.no tlf.: 22 45 48 39
 
Fagansvarlig bioingeniør IKT
Nils Jarle Nesbakken Oma
E-post: nilsjarlenesbakken.oma@diakonsyk.no, tlf.: 22 45 49 19
 
Fagansvarlig bioingeniør Preanalyse/PNA
Kai Guttulsrød
E-post: kai.guttulsrod@diakonsyk.no, tlf.: 22 45 49 17
 
Fagansvarlig bioingeniør klinisk kjemi og Immunkjemi
Lise L. Mehus
E-post: liselarsen.mehus@diakonsyk.no, tlf.: 22 45 17 59
 
Fagansvarlig bioingeniør Hematologi/Koagulasjon/Uriner/Blodbank
Mari Mellom Lange
E-post: MariMellem.Lange@diakonsyk.no tlf.: 22 45 15 79
 
Medisinskfaglig rådgiver
Karin Toska
E-post: karin.toska@diakonsyk.no tlf.: 93 26 63 99

Avdeling for medisinsk biokjemi vil være et kompetansesenter innenfor medisinsk biokjemi. Avdelingen søker til enhver tid å drive god service ved å ha et representativt analyserepertoar, som står i forhold til god medisinsk praksis, etterspørsel og lønnsomhet. Avdelingen driver opplysningsarbeid og veiledning rundt riktig valg og rekvirering av prøver og tolking av prøvesvar.

Ledelsen forplikter seg til å overholde kravene i standard NS EN ISO/IEC 15189 og kontinuerlig å gjøre kvalitetssystemet mer effektivt, blant annet via klage- og avviksbehandling, revisjoner, driftssamtaler, fellesmøter med fagansvarlige bioingeniører, personalmøter og ledelsens gjennomgang.

Avdelingen skal til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldende standard for våre akkrediterte analyser og påse at standarden er god etter allment aksepterte kriterier, også for de øvrige analysene som utføres ved laboratoriet.

Avdelingen tilstreber et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere. Det er laget systemer for at personalet som utfører arbeidet ved avdelingen regelmessig oppdaterer seg på avdelingens prosedyrer og retningslinjer, både i teori og praksis.

Det drives kontinuerlig kompetanseutvikling blant personalet ved blant annet intern og ekstern kursing, og avdelingen søker å ha minst en bioingeniør under utdanning for spesialistgodkjenning og/eller relevant mastergrad. Avdelingens kvalitetspolitikk og kvalitetsmål gjennomgås årlig ved ledelsens gjennomgang, sammen med dokumentasjon på hvordan målene er nådd.

Kvalitetsmål for Avdeling for medisinsk biokjemi

 • Redusere sykefraværet
 • < 1% avviste Kalium-resultater grunnet hemolyse
 • Ingen Noklus-resultater for HbA1c utenfor fastsatte Noklus-grenser
 • Nedgang i andel forurensede uriner til mikroskopering
 • Redusere antall klager fra år til år
 • Redusere de gjentagende avvikene
 • Opprettholde akkrediteringen
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid i form av blant annet interne revisjoner, avvikshåndtering, innmeldte forbedringsforslag, driftssamtaler og lederteammøter
 • Kvalitetssikre effekt av opplæring ved bruk av oppfølgingssamtaler
 • Yte god service til kundene. Måles ved brukerundersøkelser og oppfølging av ventetid på poliklinikken
 • Øke realkompetansen hos de ansatte i form av brukermøter, internundervisning, etter- og videreutdanning
 • Ha fokus på TA-tid (tid fra prøven er tatt til svar foreligger)

Kvalitetssikring

Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert etter den internasjonale standarden "NS EN ISO/IEC 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse". Akkreditering er en offentlig anerkjennelse for at en avdeling utfører sine rutiner i henhold til spesifiserte krav. Å være akkreditert gir internasjonal tillit til avdelingens analyseresultater.

NS EN ISO/IEC 15189 stiller strenge krav til hele analyseprosessen, fra prøvetaking og prøvemottak til svarrapportering. Avdelingen forplikter blant annet å ha kvalifisert personell, validerte analysemetoder, dokumenterte rutiner og sikker sporbarhet gjennom alle ledd i analyseprosessen. I tillegg benyttes viktige verktøy som klage- og avvikshåndtering og interne revisjoner. Akkreditering bidrar dermed til bedre kvalitet på alle våre tjenester.

Intern kvalitetskontroll

Hver dag analyseres kommersielle kontrollmaterialer med kjent konsentrasjon i flere nivåer på alle våre analyser. Ved bruk av definerte kontrollregler overvåkes analysemetodens nøyaktighet og presisjon nøye. Ingen pasientresultater utgis før kontrollprøvene er vurdert og godkjent av ansvarlig bioingeniør.

Ekstern kvalitetsvurdering

Avdelingen deltar i internasjonale kvalitetskontrollprogrammer for alle analyser. I disse programmene blir våre resultater sammenliknet med resultatene fra andre laboratorier og sett opp mot en fastsatt fasitverdi.

En uavhengig instans sender ut egnet kontrollmateriale. Dette blir analysert og resultatene rapporteres tilbake uten at fasitverdien er kjent. Resultatene blir statistisk bearbeidet og rapportert tilbake slik at analysekvaliteten (riktigheten) overvåkes over tid, og eventuelle systematiske feil i analyseprosessen kan korrigeres.

Avdelingen har et bredt analyserepertoar innen medisinsk biokjemi. Sammen med riktig analysekvalitet og god service skal avdelingen gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling. I tillegg videresendes prøver for analysering til samarbeidende spesiallaboratorier som Mikrobiologisk, Immunologisk og Patologisk avdeling på OUS Ullevål og Hormonlaboratoriet på OUS Aker. Vi utfører årlig ca. 1,6 millioner analyser og håndterer 135.000 prøver. En fjerdedel av prøvene tas av polikliniske pasienter som kommer til blodprøvetaking på avdelingens poliklinikk.

Se dokument med informasjon om Avdeling for medisinsk biokjemis analyserepertoar med tilhørende referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkreditering:

Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering (Excel)

 

Håndbøker

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi (brukerhåndboken.no)

Brukerhåndbok i mikrobiologi (ous.labfag.no)

Rekvirering

 • Internt på Diakonhjemmet sykehus benyttes elektronisk rekvirering fra DIPS.
 • Eksterne rekvirenter har hovedsakelig elektronisk rekvirering, men noen få benytter papirrekvisisjon.
 • Rekvisisjonen er å anse som en kontrakt mellom rekvirent og Avdeling for medisinsk biokjemi. Dette gjelder både elektroniske rekvisisjoner og papirrekvisisjoner.
 • Avdelingen følger regelverk og takster for sykehus og poliklinikker.
 • Avdelingen utfører analysene som er bestilt, men forbeholder seg retten til å tilleggsrekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig ut fra patologiske funn.
 • For tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten kan det forekomme at analyser ikke kan utføres hvis prøvematerialet har overskredet holdbarheten for analyser, prøverør mottas umerket eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen. Analysene besvares da med «Ikke utført» sammen med kommentar om hvorfor.
 • Rekvireres analyser avdelingen selv ikke utfører, videresendes disse til aktuelt laboratorium.
 • Avdeling for medisinsk biokjemi har avtale med Lovisenberg diakonale sykehus ved langvarig driftsstans.

Rekvisisjonen må inneholde følgende informasjon

 • Rekvirentdata
  • RekvirentID – HPR-nummer
  • Etternavn, fornavn evt. legesenter
  • Adresse
  • Postnummer og –sted
 • Pasientdata
  • Fødselsnummer (11 siffer)
  • Etternavn, fornavn
  • Kjønn
  • Adresse
  • Postnummer og –sted
   • Dato
   • Klokkeslett
   • Sett kryss ved ønskede analyser
   • For analyser som ikke er angitt på rekvisisjonen, påfør disse i feltet «Andre analyser»
 • Prøvetakingstidspunkt
  • Dato og tidspunkt
 • Ønskede analyser
  • Sett kryss ved ønskede analyser
  • For analyser som ikke er angitt på rekvisisjonen, påfør disse i feltet «Andre analyser»

Prøveglassene må merkes med barkodeetiketter fra papirrekvisisjon eller utskrevet fra journalsystem. Barkodeetikettene skal festes vertikalt på prøveglasset. Papirrekvisisjoner kan fås tilsendt. Kontakt Avdeling for medisinsk biokjemi på tlf.: 22 45 15 70.

Etterrekvirering av analyser

Prøvemateriale til klinisk kjemiske analyser har som hovedregel holdbarhet på 7 dager, og analyser kan etterbestilles. Det finnes noen unntak. Den 7. dagen kastes prøven. Hematologiske analyser er mindre holdbare, og kan som hovedregel etterbestilles innen 48 timer, med noen unntak.

Hvis rekvirent ønsker at det blir utført analyser som opprinnelig ikke var rekvirert, kan man henvende seg til laboratoriet på tlf.: 22 45 15 70. Rekvirent bør da ha klart fødselsnummer og navn på pasienten det gjelder. Utførelse av etterbestilling forutsetter at det finnes nok prøvemateriale.

Pasientidentifikasjon

 • Det er viktig å være sikker på at det er rett person som avgir prøven. Be derfor alltid pasienten om selv å oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer).
 • Sjekk at informasjonen stemmer med tilhørende rekvisisjon.

Forberedelse

 • Sprit/vask hendene før prøvetaking, selv ved bruk av hansker.
 • Finn frem utstyret som trengs til prøvetakingen.
 • Er det spesielle analyser som skal utføres, må prøvetaker forsikre seg om at han/hun har det utstyret som trengs, og at man vet hvilke glass som skal benyttes.
 • Verifiser at pasienten oppfyller preanalytiske krav, for eksempel fastende, medikamentinntak, spesielle prøvetakingstidspunkt med tanke på døgnvariasjon.
 • Desinfeksjon av stikkstedet utføres ikke rutinemessig ved Avdeling for medisinsk biokjemi, men anbefales ved prøvetaking på spedbarn og personer med nedsatt immunforsvar.

Prøvetaking

 1. Plasser armen stødig og la den vende nedover.
 2. Staseslangen strammes på overarmen for lettere å lokalisere innstikkstedet. Bruk gjerne en finger under låsen på staseslangen, eller plasser staseslangen utenpå pasientens klær, så den ikke klemmer fast huden.
 3. Åpne stasen når stikkstedet er valgt.
 4. Åpne kanylens ventilside ved å bikke opp og ned på kanylebeskytterens bakre del. Ikke fjern beskyttelseshetten for kanylen som brukes til perforering av venen.
 5. Skru kanylen inn i holderen.
 6. Stram staseslangen lett. Pasienten skal ikke pumpe med hånden, dette kan gi hemolyse.
 7. Venepunkter i en jevn og rolig bevegelse, mens pasienten holder armen i ro.
 8. Fyll glassene i henhold til anbefalt rekkefølge, se under.
 9. Bland glasset 6-10 ganger med bunnen i været. Når man tar flere glass etter hverandre kan man blande glassene 2 ganger umiddelbart og så blande alle glassene samlet 4-8 ganger umiddelbart etter prøvetakingen.
 10. Når det siste glasset er fylt og fjernet, fjernes staseslangen og kanylen tas forsiktig ut idet man holder en tupfer over innstikkstedet (Bilde A). Trykk godt og sett plasteret stramt over tupferen. Det er viktig at pasient/prøvetaker trykker en stund for å unngå hematom og blødning. Dette er spesielt viktig hvis pasienten går på antikoagulasjonsbehandling, streptokinasebehandling eller er bløder.
 11. Vipp straks opp beskyttelsesdelen over kanylen så fort den er ute av venen (Bilde B).
  Prøvetakning

  Prøvetaking

 12. Merk alle glass med etikett ved pasienten. Etiketten settes loddrett på glasset.
 13. Sprit/vask hendene.
 
NB! Na-Citratrør (lysblå kork) må være minimum ¾ fulle.
 

 
Rør uten tilsetning:
 • Koagulere minimum 1 time, maksimum 2 timer, før sentrifugering.
 • Sentrifugeres ved 1600 G (rcf) i 10 min.
 • Avpipettert serum oppbevares i kjøleskap.
Serum-gel-rør:
 • Koagulere i minimum 30 min, maksimum 2 timer, før sentrifugering.
 • Sentrifugeres ved 1600 G (rcf) i 10 min.
 • Serum oppbevares i kjøleskap.
EDTA-rør:
 • Oppbevares i kjøleskap.
 • Må ikke fryses.
Citrat-rør:
 • Sentrifugeres ved 2500 G (rcf) i 15 min.
 • Oppbevares i romtemperatur.

Diakonhjemmet sykehus' budtjeneste henter prøver hos våre brukere etter avtale. Utenom dette kan prøver sendes forsvarlig pakket i taxi. Med forsvarlig pakket menes merkede rør i transporthylse som legges i konvolutt merket «Biologisk materiale / UN3373».

Kontakt Avdeling for medisinsk biokjemi på tlf.: 22451570 for å få tilsendt transporthylser og konvolutter. Unngå å sende prøver per post da holdbarheten ofte er kort.

De aller fleste analysene utføres så snart prøven er mottatt og registrert. Resultatene er klare samme dag. Enkelte analyser, som for eksempel serumprotein-elektroforese og morfologisk vurdering av blodutstryk, utføres ikke daglig, og vil ha noe lenger svartid. 

Informasjon om våre svartider

Rekvirenter som er elektronisk oppkoplet til Avdeling for medisinsk biokjemi, mottar resultater elektronisk fortløpende. Rekvirenter uten elektronisk oppkopling mottar papirrapport når siste resultat er ferdig, men kan be om resultater over telefon: 22 45 15 70Alle eksterne rekvirenter mottar papirrapport når siste resultat foreligger.

Avdeling for medisinsk biokjemi utgir ikke prøveresultater direkte til pasienten. Det henvises til rekvirerende lege for dette. Ved patologiske resultater vil resultatet ble ringt rekvirent.

Informasjon om våre ringegrenser

Når et patologisk resultat er formidlet per telefon dokumenteres dette med en kommentar om hvem som har mottatt beskjeden, når resultatet er ringt og av hvem. I tilfeller der en analyse ikke lar seg utføre grunnet uegnet materiale, manglende materiale o.l besvares analysen med IU – Ikke utført. På Cobas 8000 vil analyser kunne besvares med en kommentar om uegnethet på bakgrunn av målte indexer for hemolyse, lipermi og ikterus. 

Korrigering av resultat

Dersom det viser seg nødvendig å korrigere et utgitt resultat, vil dette varsles rekvirerende lege per telefon. Nytt resultat angis med kommentar om korrigering og hvorfor. For eksterne rekvirenter sendes ny skriftlig svarrapport til rekvirerende lege.

Laboratoriets poliklinikk tar blodprøver av pasienter tilhørende sykehuset, privatpraktiserende leger, helsesentra/legekontorer. Alle med rekvisisjon fra lege kan komme og ta blodprøver. Timebestilling er ikke nødvendig. Se "Om oss" for mer informasjon.

Prøvetaking

Identifikasjon: Alle som tar blodprøver må oppgi navn og fullt fødselsnummer før prøvetaking.

Fastende prøver

Dersom din lege har gitt beskjed om at du skal ta fastende blodprøver innebærer dette at du ikke skal ha spist, drukket eller røyket siste 12 timer før prøvetaking.

Medikament

Dersom du skal måle medikamentspeil er det viktig at du ikke tar medisinen som skal måles før blodprøven tas. Blodprøven bør tas rett før neste dose.

Glukosebelastning

Du må møte fastende. Undersøkelsen innebærer en fastende blodprøve, inntak av sukkerløsning og deretter en ny blodprøve etter 2 timer. I de 2 timene skal du sitte i ro og fortsette fasten. Resultatene sendes rekvirerende lege/helsestasjon.

Urinprøve

Spotprøve: Prøvebeholder kan kjøpes på apoteket eller hentes ved vårt laboratorium. Urinen skal fortrinnsvis være morgenurin og midtstrømsprøve. Må oppbevares kjølig. Holdbar kun 8 timer i kjøleskap.

 1. Lat første del av urinen i toalettet.
 2. Lat midtre del av urinen i prøveglasset. Unngå at glasset kommer i kontakt med hud, dette for å unngå forurensning.
 3. Lat siste del av urinen i toalettet.
 4. Prøven leveres til Avdeling for medisinsk biokjemi så raskt som mulig.

Døgnurin

Beholder til døgnsamling kan hentes på Avdeling for medisinsk biokjemi. Samling av all urin som lates i løpet av 24 timer. Må oppbevares kjølig under og etter samling. 

 1. Tøm blæren i toalettet. Noter dato og klokkeslett. Samlingen starter nå.
 2. All urin som lates de neste 24 timene samles i beholderen.
 3. Når 24 timer er gått lates urinen i beholderen og klokkeslett noteres. Samlingen er nå avsluttet.
 4. Bring beholderen med urin til Avdeling for medisinsk biokjemi så raskt som mulig.

Svarrapportering

 • Alle resultater sendes den legen som har rekvirert blodprøvene.
 • Ved forespørsel kan kopi av resultatene sendes pasienten med post.
 • Pasienter og pårørende skal henvende seg til rekvirerende lege for opplysninger om analyseresultater. Forespørsler fra pasienter og pårørende blir ordinært ikke besvart ved Avdeling for medisinsk biokjemi. Bioingeniørene ved avdelingen skal ikke gi noen form for vurdering eller fortolkning av resultatene. Dette er fordi alle resultater skal vurderes utfra et medisinskfaglig perspektiv, diagnose, behandling etc. og skal kun utføres av behandlende lege.

 • Alt personell som har adgang til pasienter/pasientopplysninger /pasientprøver ved sykehuset / laboratoriet skriver under taushetsløfte ved ansettelse, og forutsettes å praktisere dette.
 • Brudd på taushetsløftet er oppsigelsesgrunn.
 • Konfidensialitet og konfidensiell oppførsel blir minnet på ved ulike anledninger.

Det er innført adgangskontroll ved Avdeling for medisinsk biokjemi etter de retningslinjer som gjelder for dette. 

Personer uten ansettelsesforhold som besøker eller utfører arbeid i avdelingen må undertegne en taushetserklæring. Erklæringen skal ikke undertegnes av pasienter.

Taushetserklæringen undertegnes når den besøkende for første gang skriver seg inn i besøksprotokollen. Den oppbevares i en perm som er lokalisert sentralt i laboratoriet.

Unntaket fra ovennevnte er besøkende som er helsefagutdannede og som arbeider ved annen helseinstitusjon enn Diakonhjemmet. Disse er underlagt Helsepersonelloven §21 og spesialisthelsetjenesteloven § 6 -1.

Som oppdragsgiver og eier av analyseresultatene sees i de fleste tilfeller pasienten, eller oftest en lege på pasientens vegne. Pasientopplysninger er passordbeskyttet i laboratoriedatasystemet Swisslab og i det pasientadministrative datasystemet DIPS.

Alle pasientrelaterte papirer (rekvisisjoner, lister osv.) oppbevares under oppsyn, nedlåst eller innen adgangskontrollerte soner og sikkerhetsmakuleres. Papirer med pasientinformasjon og prøveresultater skal så raskt som mulig etter bruk, skannes til OnBase i henhold til prosedyrer på de ulike seksjonene og deretter makuleres. Dersom slike papirer skal tas vare på i skriftlig utgave, til bruk i f.eks. undervisningsøyemed, skal de være avidentifisert med kun prøvenummer tilgjengelig som identifikasjon.

Klage er en skriftlig eller muntlig henvendelse fra personer som ikke er ansatt ved Diakonhjemmet sykehus angående en uønsket hendelse der Avdeling for Medisinsk biokjemi, eller en ansatt ved avdelingen, har vært involvert.

Les mer om hvordan vi håndterer slike henvendelser:

Klagepolitikk

Registrering, behandling og oppfølging av innmeldte klager

 

Oktober 2022

Litium analyseres på Avdeling for medisinsk biokjemi
Fra 18.10.22 analyseres litium av Avdeling for medisinsk biokjemi for inneliggende og polikliniske pasienter. Analysen rekvireres og rapporteres i DIPS, og tilbys også som øyeblikkelig hjelp.

Senter for psykofarmakologi (SFP) tilbyr fortsatt analysen for eksterne rekvirenter og vil svare ut disse prøvene som før. SFP bistår fortsatt med veiledning og fortolkning av prøvesvar, for interne rekvirenter, når det er behov for det (telefon 22029899, 09-15 hverdager).

Begge avdelinger er fornøyd med å kunne yte et bedre tilbud til pasientene. Det blir enkelt for legene på sykehuset å bestille litiumprøver og svaret vil komme raskt.

May-Britt Solem, Avdelingsleder Avdeling for medisinsk biokjemi
Tore Haslemo, Avdelingsleder for Senter for psykofarmakologi
 

Avdeling for medisinsk biokjemi på Diakonhjemmet sykehus analyserer fra 20.06.22 vankomycin-konsentrasjon i plasma/serum. Anbefalt nivå på bunnkonsentrasjonsmålinger for voksne er 15-20 mg/L.

For videre anbefalinger, se Håndbok Infeksjonsmedisin, OUS (medisinous.no): 
Konsentrasjonsbestemmelse av antimikrobielle midler

Kvantitering av immunoglobuliner

Avdeling for medisinsk biokjemi har fra 23.06.22 satt opp kvantitering av immunoglobulinene IgG, IgA og IgM.

 

 April 2021

Kvinner og menn:

 • 10-65 U/L
 • Analysen «total-amylase» kan fortsatt bestilles. Analysen sendes til Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus.

Lise Larsen Mehus, fagansvarlig bioing. klin. kjemi og immunkjemi

Ragnhild Nome, overlege

 

November 2020

Endrede ringegrenser

Avdeling for medisinsk biokjemi endrer ringegrenser på enkelte analytter f.o.m. 02.11.20. Endringene vil medføre færre telefonhenvendelser særlig vedrørende inneliggende pasienter, og vi håper det vil bedre arbeidsflyten både i klinikken og på laboratoriet. Ringegrenser som fjernes: Troponin (inneliggende pasienter), etanol, fT4, eGFR, fibrinogen, gentamisin 0 og 8 t-prøve. Utvidete grenser for paracetamol (≥500 µmol/L), hvite blodceller (<1,5 og >50*109/L), trombocytter (<20* og > 1500 *109/L) og kreatinin (inneliggende pasienter >1000 µmol/L).

Ragnhild Nome
Overlege avd. for medisinsk biokjemi

Økning i ALP-nivå

Alkalisk fosfatase vil fra 02.11.20 november få en økning i nivå på ca. 7 %. Produsenten Roche har valgt å restandardisere metoden da det er observert et gradvis fall i nivå over tid. Denne justeringen vil bringe oss opp på riktig nivå. Referanseområdet forblir uendret.

Lise Larsen Mehus, fagansvarlig bioingeniør
Ragnhild Nome, overlege
 
 

Juni 2020

Endring av referansegrenser for analysene FT4 og FT# på Diakonhjemmet sykehus
24.06.2020: En sammenligning av metodene for analysen FT4 som brukes på Diakonhjemmet sykehus (Roche) kontra Hormonlaboratoriet (AutoDelfia) har vist såvidt stor forskjell at vi har besluttet å ha adskilte referansegrenser. 
Referansegrensene for FT4 målt på Diakonhjemmet sykehus for voksne ≥ 20 år endres til 12-22 pmol/L (tidligere 8,0-21 pmol/L) og barn 6-19 år endres til 12-22 pmol/L (tidligere 10-18 pmol/L). Vi gjør oppmerksom på Hormonlaboratoriet har egne referansegrenser for FT4. For FT3 er nye referansegrenser for voksne  2,8-7,0 pmol/L (tidligere 3,5-8,3 pmol/L).

Lise Larsen Mehus, fagansvarlig bioingeniør
Ragnhild Nome, overlege

 

Mai 2020 

Endret svargrense for NT-proBNP

13.05.2020: På bakgrunn av tekniske hensyn endrer Avdeling for medisinsk biokjemi svargrense for NT-proBNP fra 70 000 ng/L til 35 000 ng/L fra og med 13.05.20. Endringen forventes ikke å få stor praktisk betydning for rekvirentene.

Lise Larsen Mehus, Fagansvarlig bioingeniør klinisk kjemi og immunkjemi

 

Mars 2020

Analyser som baserer seg på immunologiske metoder (immunoassays) blir bedre beskyttet mot interferens som kan gi feil i laboratoriesvar
24.03.2020: Det har forekommet flere tilfeller av biotin-interferens i slike analyser fra Roche som er leverandør av hovedinstrument og reagenser på Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus, og Oslo universitetssykehus. Roche er godt i gang med å utbedre sine reagenser, men interferensproblematikk i immunoassays vil man aldri helt kunne unngå. Prøvesvarene må sammenholdes med pasientens symptomer og funn. Ved mistanke om interferens bør prøven analyseres med en annen metode, ta i så fall kontakt med laboratoriet.
 

 

Januar 2020

Forsendelse av prøver ved diftsstans på Avdeling for medisinsk biokjemi

01.01.2020: Ved driftsstans har avdelingen, f.o.m. 1. januar 2020, avtale med Laboratorium for medisinsk biokjemi ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) om å få utført strengt nødvendige analyser der.

LDS er valgt som henvisningslaboratorium da de benytter samme analyseinstrumenter som DS, og samtidig er akkreditert i henhold til ISO 15189.

 

Kontakt

Ekspedisjon

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikkinngang, Reidar Kobros vei 7.

Besøkstider

 • I dag 07:30 - 15:30
 • Mandag 07:30 - 15:30
 • Tirsdag 07:30 - 15:30
 • Onsdag 07:30 - 15:30
 • Torsdag 07:30 - 15:30
 • Fredag 07:30 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic