Palliativt team

Palliativt team er et tilbud til pasienter som bor i sykehusets sektor, og som har kronisk kreftsykdom hvor helbredelse ikke er mulig. Tilbudet omfatter både inneliggende og hjemmeboende pasienter. Teamet legger vekt på samarbeid med annet helsepersonell både internt og eksternt.

Palliativt team kan også konsulteres angående pasienter med andre kroniske sykdommer, for eksempel KOLS og hjertesvikt, hvor det er høy symptombyrde og kort forventet levetid når pasienten er innlagt i sykehuset.

Palliativt team har ansatt to onkologer og tre spesialsykepleiere, i to og en halv stilling. Vi samarbeider tverrfaglig med klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykolog, sosionom, fysioterapeut og prest.   ​

Målgruppen er pasienter som har fått påvist kronisk kreftsykdom med symptomer som kan avhjelpes av Palliativt team. De vanligste symptomer er smerte, kvalme, nedsatt allmenntilstand og psykososiale belastninger. Pasienten kan være under pågående aktiv kreftbehandling og samtidig ha oppfølging av Palliativt team. 

Lege må henvise til Palliativt team. Intern henvisning via DIPS:

  • Velg dokumenttype «Henvisning til Palliativt team»
  • Fyll ut dokumentet
  • Lagre, høyreklikk og velg Send – Vurdering til Palliativt team

For pasienter som allerede har kontakt med Palliativt team (se i DIPS), er det tilstrekkelig med en telefon eller gul lapp i DIPS til en av de ansatte i teamet, samt at det er journalført av lege at pasienten henvises pga. xx-nn symptomer. ​

  • Systematisk kartlegging, oppfølging og behandling av plagsomme symptomer som følge av sykdommen. Dette innebærer tiltak rettet mot pasientens fysiske symptomer, lindring og oppmerksomhet rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle utfordringer.
  • Samtale med pårørende, inkludert barn.
  • Veiledning og undervisning internt og eksternt.
  • Vi samarbeider tett med kreftkoordinatorene, palliativsykepleier/kreftsykepleier i bydelene og Fransiskushjelpen.​

Telefon: 22 45 41 01 
E-post: palliativtteam@diakonsyk.no

Sist oppdatert 14.07.2023