Forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Klinikk for medisin

Klinikk for medisin ønsker å satse mer på forskning og er i ferd med å bygge opp en egen forskningsenhet.

Det satses på tradisjonelle forskningsprosjekter samt kvalitetsprosjekter for å kunne bedre behandlingen av våre pasienter. Klinikk for medisin er tilknyttet Avdeling Diakonhjemmet forskning og undervisning, som ligger under Universitetet i Oslo.

Prosjektet er en kvalitetsstudie ved Klinikk for medisin.

​Pro​​sjektleder 

Erik Øie, seksjonsoverlege ved Klinikk for medisin, Diakonhjemmet sykehus og professor ved Avdeling Diakonhjemmet forskning og undervisning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Om prosje​​ktet 

I følge data fra Norsk hjerteinfarktregister får de aller fleste hjerteinfarktpasienter akuttbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer. Imidlertid viser tall fra Sverige at én av fem hjerteinfarktpasienter får en ny hjerte-kar-hendelse i løpet av det første året. Videre viser en norsk studie publisert i 2018 at flertallet av norske hjerteinfarktpasienter ikke endrer livsstil og ikke når behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. På grunn av disse funnene er det kommet anbefaling om at hjerteinfarktpasienter bør følges opp i spesialisthelsetjenesten, og at sykehusene bør ta større ansvar for denne oppfølgingen.

Hjerteinfarktpasientene på Diakonhjemmet sykehus får samtale med fysioterapeut før utskrivning som gir råd om fysisk aktivitet, og som inviterer til hjertetrening i regi av sykehuset. I tillegg får pasientene hjerteinformasjonsmøte med sykepleier innen et par uker etter utskrivelse samt tverrfaglig kurs på sykehusets lærings- og mestringssenter som avholdes cirka hver 2. måned, der blant annet viktigheten av å leve sunt og å starte med anbefalt medikamentell behandling understrekes. Pasientene anbefales også kontroll hos fastlege 2-4 uker etter hjerteinfarktet, som inkluderer måling av kolesterol.

På Diakonhjemmet sykehus begynte vi med rutinemessig oppfølging av utskrevne hjerteinfarktpasienter i 2019. Cirka 3 måneder etter at pasienter har hatt et hjerteinfarkt, ringes de opp for samtale rundt hvordan de har det, hvilke medikamenter de tar og om disse har gitt bivirkninger, og om mål for kolesterolsenking er oppnådd (pasientene har tatt en blodprøve på sykehuset noen dager i forkant).

Formålet med denne kvalitetsstudien er å se om pasienter som hadde telefonkonsultasjon etter et hjerteinfarkt fra oktober 2019 til ut desember 2023, oppnådde behandlingsmålene for kolesterol i blodet og forbedret livsstil (ikke røyking, sunnere kost og økt fysisk aktivitet), om pasientene tok forskrevet medikamentell behandling og om pasientene opplevde medikamentbivirkninger. Alle pasienter som hadde oppfølgende telefonkonsultasjon etter et hjerteinfarkt i perioden vil bli inkludert. Data som vil ble samlet og analysert, er alder, kjønn, høyde og vekt, type hjerteinfarkt, tidligere sykdommer, livsstilsfaktorer, funn fra undersøkelser, blodprøvesvar og medikamentell behandling.

Prosjektet utføres på en slik måte at ingen har mulighet til å identifisere den enkelte pasient, og det er heller ingen risiko knyttet til gjennomføringen. Det er kun prosjektleder og studiepersonell med godkjennelse fra prosjektleder som har tilgang til opplysningene som samles inn. Resultatene fra prosjektet vil bli publisert anonymt i vitenskapelige artikler. Dataene skal kun behandles internt og ikke overføres til andre. Prosjektet varer frem til 15. desember 2025. Data skal slettes/anonymiseres fem år etter at prosjekt er avsluttet.

Deltagelse i prosjektet krever ikke at pasientene må bidra med noe, da vi benytter oss av resultatene av de opplysninger vi allerede har og analyser som er utført.

Hvis du

  • ønsker å reservere deg mot å bli registrert i prosjektet
  • vil slette eller begrense bruken av resultater fra prøver i kvalitetssikringsprosjektet
  • ønsnker innsyn
  • ønsker informasjon om hvilke personopplysninger som er registrert

Kontakt sykehuset på tlf. 22 45 15 00 eller e-post postmottak@diakonsyk.no og be om å få snakke med professor/seksjonsoverlege Erik Øie, som er forskningsansvarlig for prosjektet på Diakonhjemmet sykehus. Du kan også kontakte personvernombud ved sykehuset, Nancy Yue Liu: personvern@diakonsyk.no. Du har rett til å klage på behandlingen av opplysninger til Datatilsynet.

Prosjektet er forhåndsgodkjent av Forskningsutvalget og Personvernombudet ved Diakonhjemmet sykehus. Behandling av personopplysninger har lovliggrunnlag fra helsepersonelloven §26. GDPR art 6 pkt1. c. og art9 pkt2, b.  

Sist oppdatert 22.12.2023